Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Thái Vũ Hải Đăng (2022-06-24)

  • Bài viết đi sâu phân tích những ưu điểm, nhược điểm trong các chương trình an sinh xã hội chủ yếu của Hoa Kỳ dưới góc nhìn so sánh với Việt Nam, từ đó đề xuất một số bài học kinh nghiệm phù hợp với đặc điểm về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Việt Nam.

  • Bài trích


  • Đồng Quốc Đạt (2008)

  • Bài viết phân tích các chính sách mà Trung Quốc đã thực hiện thành công để đảm bảo an sinh xã hội cho người di cư ra thành thị. Từ đó, rút ra những nhận xét và bài học đối với Việt Nam.