Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2019-02-14)

 • Tỷ số giới tính khi sinh (SRB) được định nghĩa là số trẻ em nam được sinh ra trên 100 trẻ em nữ. SRB bình thường về mặt sinh học nằm trong khoảng từ 102 đến 106. Ở Việt Nam, SRB vẫn ở mức bình thường về mặt sinh học vào năm 2000, nhưng đã tăng lên 110,5 vào năm 2009 và đến 112,2 vào năm 2016. Ở một số tỉnh, con số này cao như 117 trẻ em nam trên 100 trẻ em nữ. Bản&#...

 • Báo cáo


 • - (2015-06)

 • Báo cáo sử dụng các số liệu thứ cấp từ các cuộc điều tra quốc gia trong những năm gần đây để đưa ra các chỉ số định lượng, và phân tích định tính về thực trạng giáo dục, việc làm và chăm sóc sức khỏe cho thanh niên và sự tham gia của thanh niên trong việc xây dựng và thực thi chính sách trong các lĩnh vực này. Đồng thời báo cáo đưa ra các khuyến nghị nhằm hoàn thiện hệ thống&...

 • Báo cáo


 • UN Viet Nam (2013-12-12)

 • Bộ tài liệu này tập hợp năm tài liệu phát hành về GBV, dựa trên nghiên cứu được thực hiện vào năm 2012 và 2013 tại Việt Nam. Những nghiên cứu này làm sâu sắc thêm sự hiểu biết về các chuẩn mực nam tính, một động lực quan trọng của GBV; hậu quả của GBV; và những thách thức trong việc giải quyết một số dạng GBV. Các bài báo cùng nhau đưa ra bằng chứng mới để thông báo và tăng c...

 • Sách


 • - (-)

 • Tài liệu đề cập đến các vấn đề về chính sách trợ giúp xã hội; chế độ chính sách và quy trình thực hiện; xác định người khuyết tật; xử lý tình huống cụ thể thực hiện chính sách; mẫu tờ khai chính sách.

 • Tạp chí


 • Lê Minh Anh, Phạm Thị Thu Hà (2019-06)

 • Cống và Si La là hai tộc người có dân số rất ít ở nước ta, tập trung chủ yếu Nậm Khao, Can Hồ (huyện Mường Tè) và xã Nậm Chà (huyện Nậm Nhùn), tỉnh Lai Châu. Theo số liệu điều tra năm 2014, người Cống ở Lai Châu có 1.256 người (chiếm 0,32%), người Si La có 521 người (chiếm 0,14%). Cuộc sống của họ chủ yếu gắn liền với sản xuất nông nghiệp và khai thác các sản vật tự nh...