Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bản thông tin


 • USAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (2017-06-30)

 • Chương này đưa ra các chính sách và thủ tục cần thiết nhằm tăng cường triển khai Lệnh hành pháp (EO). Chính sách này được xây dựng trên những nỗ lực hiện có của nhân viên để cải thiện hơn nữa chất lượng cuộc sống trong cộng đồng nơi họ sống và làm việc và để tạo ra một ý thức cộng đồng lớn hơn.

 • Báo cáo


 • USAID, Cơ quan phát triển quốc tế Hoa Kỳ (2017-06-30)

 • Chương này cung cấp hướng dẫn về cách Cơ quan phản ứng với các sự cố trong đó nhân viên bị chết hoặc bị giết trong khi làm nhiệm vụ và / hoặc làm việc thay mặt cho USAID. Thuật ngữ nhân viên trực tuyến, bao gồm tất cả các loại nhân viên thuê trực tiếp và Nhà thầu dịch vụ cá nhân (PSC) của USAID và Văn phòng Tổng thanh tra (OIG) bao gồm Quốc gia hợp tác (CCN), Quốc gia thứ...

 • Tạp chí


 • Trần Thị Nhẫn (2019-10)

 • Giai đoạn cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, trong khi các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á lần lượt trở thành thuộc địa hoặc phụ thuộc vào các nước thực dân và tư bản phương Tây thì Thái Lan vẫn giữ được nền độc lập, hòa bình. Trong bối cảnh đó, Thái Lan phải đón nhận làn sóng di dân từ các quốc gia lân cận - đang phải chịu ách cai trị, đàn áp của thực dân, đế quốc -&#x...

 • Bài trích


 • Hoàng Thị Hoài Hương (2015)

 • Thực hiện được an sinh xã hội là thực hiện được tiền đề của ổn định, thực hiện được điều kiện của phát triển. An sinh xã hội là chỉ báo xác thực nhất bảo đảm ổn định tích cực, lành mạnh và phát triển bền vững mà thước đo nhân văn của một xã hội phát triển bền vững là phát triển bền vững con người.

 • Bài trích


 • Vũ Thị Lan Hương (2015)

 • Chính sách ưu đãi người có công là một trong những chính sách ưu tiên xuyên suốt quá trình cách mạng của Đảng và Nhà nước ta. Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã xây dựng các chế độ đãi ngộ nhằm từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công, góp phần ổn định chính trị, giữ vững thể chế, tạo điều kiện cho phát triển đất nước trong thế ổn định và bền vững....

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lương Thế Huy, Phạm Quỳnh Phương (2016)

 • Nghiên cứu này hướng tới các mục tiêu: Tìm hiểu những trải nghiệm phân biệt đối xử dựa trên xu hướng tính dục và bản dạng giới, mức độ phổ biến, xu hướng của các hành vi\ phân biệt đối xử trong các lĩnh vực phổ biến của đời sống, cũng như lên từng phân nhóm trong LGBT; Xem xét mối quan hệ giữa trải nghiệm phân biệt đối xử và đặc điểm kinh tế, văn hóa, xã hội của người tham&#...

 • Bài trích


 • Dương Thị Minh Quy (2020-04)

 • Phụ nữ là nguồn nhân lực quan trọng, đặc biệt trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước Việt Nam nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ là nội dung không thể thiếu trong thực hiện mục tiêu phát ữiển bền vững, là nền tảng tiến tói bình đẳng giói, bảo đảm tiến bộ, công bằng xã hội; đồng thời góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ở Việt Nam. Chính vì vậy, việc phát&#x...