Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đỗ Đức Hồng Hà (2010)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề quyền dân sự và quyền kinh tế của phụ nữ ở nước cộng hòa Indonesia, bao gồm: (1) Một số nét về Kinh Koran và Thánh luật Sharia của đạo Hồi. (2) Ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền dân sự và quyền hôn nhân, gia đình của phụ nữ. (3) Ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền tự do cá nhân của phụ nữ. (4) Ảnh hưởng của&...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Phương Lan (2011)

 • Phân tích những khía cạnh lí luận về hệ quả pháp lí của việc nuôi con nuôi; Những điểm mới về hệ quả pháp lí của việc nuôi con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi và một số ý kiến hoàn thiện quy định về hệ quả pháp lí của việc nuôi con nuôi

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Lan (2010)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề pháp luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của nước cộng hòa Indonesia. Luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của Indonesia đã quy định khá chi tiết những vấn đề quan trọng về bạo lực gia đình, đặc biệt là việc bảo vệ người phụ nữ với tư cách là vợ, là mẹ, là người làm các công việc nội trợ trong gia đình.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Hồng Bắc (2012)

 • Trình bày những quy định của pháp luật điều chỉnh quan hệ kết hôn có yếu tố nước ngoài; Một số vi phạm pháp luật trong việc đăng kí kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam và người nước ngoài; việc xử lí vi phạm pháp luật trong việc kết hôn giữa phụ nữ Việt Nam và người nước ngoài và đưa ra một số kiến nghị.