Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Trần Thị Huệ (2004)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. Nguyên tắc bình đẳng nam nữ trong hệ thống pháp luật của nước ta, đặc biệt là Luật Hôn nhân và gia đình. Hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình của nước ta từ Cách mạng tháng Tám đến nay đã được xây dựng theo nguyên tắc nam nữ bình đẳng về mọi phương diện. • Authors: Hà Thị Thanh Vân (2014)

 • Trình bày vị trí vai trò của người phụ nữ cũng như chính sách bình đẳng của phụ nữ trong tư tưởng Hồ Chí Minh cũng như trong các điều luật của Luật pháp Việt Nam. Chỉ ra những điểm khác biệt của phụ nữ so với nam giới. Từ đó đề ra những giải pháp vì mục tiêu bình đẳng

 • 2011


 • Authors: Naila Kabeer; Daniel Mont (2011)

 • Báo cáo này đưa ra một loạt khuyến nghị nhằm giúp Việt Nam tiếp tục hướng tới bình đẳng giới. Các khuyến nghị tập trung vào các lĩnh vực có tính chất xuyên suốt, cũng như nhắm vào các lĩnh vực được nhấn mạnh trong báo cáo. Báo cáo này cũng đưa ra các khuyến nghị giúp thực hiện các chiến lược quốc gia nhằm giải quyết các vấn đề còn tồn tại.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Lan (2010)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề pháp luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của nước cộng hòa Indonesia. Luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của Indonesia đã quy định khá chi tiết những vấn đề quan trọng về bạo lực gia đình, đặc biệt là việc bảo vệ người phụ nữ với tư cách là vợ, là mẹ, là người làm các công việc nội trợ trong gia đình.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women)

 • Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái tới chính sách an sinh xã hội đề cập tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (từ đây gọi tắt Nghị quyết 70/NQ-CP và Nghị quyết 15-NQ/TW).