Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Lưu Bình Nhưỡng (2010)

 • Bài viết đề cập đến: (1) Nữ quyền và ý nghĩa của việc quy định các quyền của phụ nữ trong pháp luật Việt Nam. (2) Quyền của phụ nữ theo pháp luật Việt Nam. (3) Một vài nhận xét về quyền của phụ nữ theo pháp luật.

 • Tạp chí


 • Bùi Thị Mừng (2006)

 • Trình bày một vài ý kiến về nguyên tắc hôn nhân tự nguyện tiến bộ của Luật hôn nhân và gia đình nhìn từ góc độ bình đẳng giới, và thực tiễn áp dụng pháp luật nằm bảo đảm quyền tự do kết hôn, ly hôn cho các bên nam nữ; góp phần thúc đẩy việc bảo vệ tốt hơn các quyền hôn nhân và gia đình đối với phụ nữ.

 • Tạp chí


 • Trần Thị Huệ (2004)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ. Nguyên tắc bình đẳng nam nữ trong hệ thống pháp luật của nước ta, đặc biệt là Luật Hôn nhân và gia đình. Hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình của nước ta từ Cách mạng tháng Tám đến nay đã được xây dựng theo nguyên tắc nam nữ bình đẳng về mọi phương diện.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Phương Lan (2004)

 • Quyền làm mẹ của người phụ nữ được quy định trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật liên quan. Quyền làm mẹ của người phụ nữ được thực hiện bằng hai phương thức cơ bản, đó là quyền sinh con và nhận nuôi con nuôi mà không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân.

 • 2001


 • Phạm Hồng Hải (2001)

 • Electronic Resources; Nghiên cứu một số nội dung về bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em trong luật Hình sự năm 1999 theo hướng: xét từ cả hai góc độ người phạm tội hay người bị tội phạm xâm hại (người bị hại), thì phụ nữ và trẻ em đều có những điểm đặc biệt so với các đối tượng khác. Với tư cách là một ngành luật trong hệ thống pháp luật của Nhà nước, ngay từ khi mới hình t...

 • Tạp chí


 • Đỗ Đức Hồng Hà (2010)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề quyền dân sự và quyền kinh tế của phụ nữ ở nước cộng hòa Indonesia, bao gồm: (1) Một số nét về Kinh Koran và Thánh luật Sharia của đạo Hồi. (2) Ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền dân sự và quyền hôn nhân, gia đình của phụ nữ. (3) Ảnh hưởng của Kinh Koran và Thánh luật Sharia đến quyền tự do cá nhân của phụ nữ. (4) Ảnh hưởng của&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) (-)

 • Nghiên cứu nhằm tìm hiểu thực trạng tiếp cận của phụ nữ và trẻ em gái tới chính sách an sinh xã hội đề cập tại Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 1/11/2012 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 15-NQ/TW ngày 1/6/2012 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012-2020 (từ đây gọi tắt ...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Hồi (2006)

 • Phân tích việc thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ với nam giới trong lĩnh vực thực hiện các quyền bầu cử, ứng cử, tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách của chính phủ, tham gia các chức vụ nhà nước, tức là một số quyền chính trị của công dân. Đó là những quyền tạo điều kiện cho công dân nói chung và phụ nữ nói riêng có thể tham gia tích cực vào đời sống chính trị của...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Thị Lan (2010)

 • Bài viết đề cập đến vấn đề pháp luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của nước cộng hòa Indonesia. Luật về xóa bỏ bạo hành trong gia đình của Indonesia đã quy định khá chi tiết những vấn đề quan trọng về bạo lực gia đình, đặc biệt là việc bảo vệ người phụ nữ với tư cách là vợ, là mẹ, là người làm các công việc nội trợ trong gia đình.