Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Hồi (2006)

 • Phân tích việc thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ với nam giới trong lĩnh vực thực hiện các quyền bầu cử, ứng cử, tham gia xây dựng và thực hiện các chính sách của chính phủ, tham gia các chức vụ nhà nước, tức là một số quyền chính trị của công dân. Đó là những quyền tạo điều kiện cho công dân nói chung và phụ nữ nói riêng có thể tham gia tích cực vào đời sống chính trị của đất nước, vào việc thực hiện quyền lực nhà nước hoay hoạt động của bộ máy nhà nước.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Authors: Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) (2016)

 • Tháng 9 năm 2015, thế giới đã đề ra một chương trình hành động đầy tham vọng nhằm chấm dứt nghèo đói, đấu tranh với bất bình đẳng và thúc đẩy sự thịnh vượng đồng thời bảo vệ môi trường vào năm 2030. Báo cáo đề cập đến 17 Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDGs) đã được các nhà lãnh đạo thế giới chính thức thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh của Liên Hợp quốc về Chương trình nghị sự phát triển sau năm 2015, được tổ chức tại New York từ 25-27 tháng 9 năm 2015.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Văn Hương (2008)

 • Nghiên cứu về tội mua bán phụ nữ thông qua tìm hiểu các đặc điểm của nạn nhân của tội mua bán phụ nữ - các đặc điểm liên quan đến các yếu tố làm hình thành nguyên nhân, điều kiện của tội mua bán phụ nữ cũng như có ý nghĩa đối với việc xác định các biện pháp phòng ngừa tội mua bán phụ nữ.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Thị Kim Phụng, Nhâm Thuý Lan (2009)

 • Phân tích một cách tổng quan về bạo lực và pháp luật phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em. Với các quy định hiện hành về bạo lực và biện pháp phòng chống bạo lực, đặc biệt là đưa vào thực thi Luật phòng chống bạo lực gia đình, chúng ta hy vọng tình trạng bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em sẽ ngày càng giảm trong xã hội.

 • Tạp chí


 • Authors: Nguyễn Mạnh Tường (2008)

 • Phân tích, luận giải một số vấn đề triết lý về con người và nhận thức về giới. Qua đó góp phần nâng cao nhận thức về giới và tạo những điều kiện cần thiết cho sự tham gia của giới nữ vào quá trình phát triển xã hội.