Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • UNICEF Việt Nam (1989-11)

 • Toàn văn nội dung Công ước của Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em thừa nhận rằng, ở mọi quốc gia trên thế giới, vẫn còn trẻ em sống trong các điều kiện đặc biệt khó khăn và những trẻ em đó cần nhận được sự quan tâm đặc biệt; Cân nhắc thích đáng đến tầm quan trọng của các truyền thống và giá trị văn hóa của mỗi dân tộc nhằm thúc đẩy sự bảo vệ và phát triển hài hòa của trẻ em;&...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2018-02)

 • Nghiên cứu do Viện Nghiên cứu và Phát triển (ODI) tiến hành và hỗ trợ kỹ thuật là một trong những hoạt động thuộc khuôn khổ chương trình hợp tác giữa UNICEF Việt Nam và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội. Nghiên cứu này nhằm mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về tình hình sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và thanh thiếu niên ở Việt Nam.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF Việt Nam (2017-11; 2018-10-27)

 • Phân tích tình hình trẻ em Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017 được tiến hành như bước đầu tiên trong cam kết của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về nỗ lực xây dựng một thành phố thân thiện với trẻ em để đảm bảo quyền của mọi trẻ em trong thành phố, và để thực hiện Công ước Quốc tế về Quyền Trẻ em.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • UNICEF (2017-09)

 • Giai đoạn đầu đời rất quan trọng, Vì mọi trẻ em, báo cáo toàn cầu mới của UNICEF về phát triển tuổi thơ ấu, cho thấy giai đoạn từ khi thụ thai tới khi trẻ đi học mở ra một cửa sổ cơ hội quan trọng và để định hình sự phát triển của bộ não của một đứa trẻ.

 • Sách


 • Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) (-)

 • Cuốn sách Con đường tới bình đẳng giới do Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức, Tổ chức Quốc tế về Phát triển Bền vững của Đức (GTZ) và Quỹ Phát triển Phụ nữ Liên hợp quốc (UNIFEM) nói về: 1. Công ước về xóa bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (CEDAW); 2. Hội nghị Thế giới lần thứ tư về Phụ nữ được tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc) trong n...

 • Báo cáo


 • - (2017-05-25)

 • Cung cấp một bức tranh tổng thể về những đóng góp của Tầm nhìn thế giới Việt Nam trong năm tài chính 2015 được thể hiện thông qua những thành tựu đạt được dựa trên 4 mục tiêu chiến lược đề ra cho giai đoạn năm tài chính 2015-2017. Báo cáo nhằm đưa ra định hướng cho Tầm nhìn thế giới Việt Nam trong quá trình lập kế hoạch năm 2017 cũng như xây dựng bốn chương trình kỹ thuật sẽ được ...

 • Báo cáo


 • - (2017-05-25)

 • Báo cáo này cung cấp một bức tranh tổng quan về đóng góp của Tầm nhìn thế giới Việt Nam đối với anh sinh trẻ em trong năm tài chính 2014. Tầm nhìn thế giới Việt Nam xác định những đóng góp này thông qua thành tựu đạt được so với 6 mục tiêu chiến lược đề ra trong năm tài chính 2012-2014. Chiến lược quốc gia của Tầm nhìn thế giới Việt Nam đóng góp cho cả 4 chỉ tiêu an sinh trẻ&...

 • Báo cáo


 • - (-)

 • Báo cáo này cung cấp một bức tranh tổng quan về đóng góp của Tầm nhìn thế giới Việt Nam đối với anh sinh trẻ em trong năm tài chính 2013. Tầm nhìn thế giới Việt Nam xác định những đóng góp này thông qua thành tựu đạt được so với 6 mục tiêu chiến lược đề ra trong năm tài chính 2012-2014. Chiến lược quốc gia của Tầm nhìn thế giới Việt Nam đóng góp cho cả 4 chỉ tiêu an sinh trẻ&...

 • Báo cáo


 • - (2010-10)

 • Nghiên cứu này kiểm tra hệ thống dịch vụ bảo vệ phúc lợi trẻ em và gia đình tại Việt Nam. Nó phân tích các quy tắc, cấu trúc, quy trình và dịch vụ cho phép Việt Nam ngăn chặn và ứng phó với bạo lực chống lại bóc lột, lạm dụng và bỏ bê trẻ em. Mặc dù một hệ thống bảo vệ trẻ em có ba thành phần chồng chéo: pháp lý và quy định; phúc lợi xã hội; và thay đổi hành vi ...