Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Báo cáo


  • - (2018)

  • Báo cáo đưa ra những kiến thức liên quan đến việc giáo dục trẻ em cụ thể là những vấn đề liên quan đến bạo hành trẻ em.

  • Bài trích


  • Dương Văn Hậu (2017)

  • Bài viết nêu thực trạng đáng báo động về sự xâm hại trẻ em và sự cần thiết bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng hiện nay. Trên cơ sở phân tích các chính sách, quy định pháp luật của Nhà nước ta và một số kinh nghiệm quốc tế, tác giả kiến nghị một số giải pháp nhằm tăng cường hơn nữa việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.