Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch : [654]

Subscribe to this collection to receive daily e-mail notification of new additions
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 654
 • 4. THuy Dung Noi Dung_LA.pdf.jpg
 • Luận án


 • Đặng Thùy Dung;  Advisor:Nguyễn Hoàng Sơn, Nguyễn Khanh Vân (2021)

 • Luận án đã xây dựng được hệ thống tiêu chí, chỉ tiêu và sử dụng phương pháp xác định trọng số theo ma trận tam giác nhằm đánh giá tổng hợp mức độ thuận lợi của tài nguyên du lịch cho phát triển du lịch. Vận dụng vào đánh giá cho 2 loại hình du lịch (du lịch thiên nhiên, du lịch văn hoá) theo các tiểu vùng và 13 điểm du lịch ở lãnh thổ nghiên cứu. Phân tích được những&...

 • PLTTOL44.20_Bao ho tac pham van hoc nghe thuat dan gian_PLVNam.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Trọng Luận (2020-09-30)

 • Tác phẩm văn học, nghệ thuật dân gian là sản phẩm sáng tạo tập thể trong quá trình lao động, học tập, sinh hoạt, phản ánh đời sống văn hóa và khát vọng cộng đồng của nhân dân. Đây được xem như di sản vô giá của dân tộc, kết tinh của những sáng tạo tinh thần của nhân dân ta, được gìn giữ và phát huy qua hàng nghìn năm lịch sử. Trong bối cảnh hội nhập như hiện nay, tác phẩm văn...

 • TVQH_Một số vấn đề mới về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Vĩnh Thắng (2014-08-06)

 • Nhận thức rõ tầm quan trọng, vai trò to lớn của văn hóa, con người trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới đất nước gần 30 năm qua. Bài viết trình bày quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Đảng ta đã đề ra nhiều quan điểm, chủ trương, chính sách xây dựng và phát triển văn hóa, xây dự...

 • TVQH_Xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Lê Văn Yên (2021-07-28)

 • Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển đất nước. Văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người và bản sắc, cốt cách dân tộc. Ngày nay, văn hóa còn được xác định là một trong những yếu tố có vai trò quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế. Vì thế, xây dựng văn hóa Việt Nam ...

 • TVQH_Xây dựng văn hóa với phát triển kinh tế_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Mai Hải Oanh (2016-11-23)

 • Trong chiến lược phát triển toàn diện đất nước Đảng ta đã nhiều lần khẳng định không thể hình dung đầy đủ vai trò to lớn của văn hóa nếu không tìm hiểu mối quan hệ khăng khít, biện chứng giữa văn hóa và kinh tế. Văn kiện Đại hội XII của Đảng đã khẳng định: Xây dựng văn hóa hài hòa với phát triển kinh tế. Bài viết trình bày yêu cầu của xây dựng văn hóa và phát triển kinh tế tr...

 • TVQH_Xây dựng môi trường văn hóa mà trọng tâm là xây dựng văn hóa gia đình ở Việt Nam hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Mai Hải Oanh (2017-11-29)

 • Nghị quyết Đại hội XII của Đảng xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm của xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới là xây dựng môi trường văn hóa và “Thực hiện chiến lược phát triển gia đình Việt Nam. Phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh”. Bài viết trình bày việc xây dựng môi trường v...

 • TVQH_Văn học Việt Nam đương đại Thành tựu và những vấn đề đặt ra (Kỳ 1)_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thế Kỷ (2020-08-07)

 • Đồng hành cùng công cuộc đổi mới đất nước, các nhà văn, nhà thơ Việt Nam đã trăn trở, tìm tòi, trải nghiệm để có những bước chuyển quan trọng trong nhận thức, tư duy, bút pháp,... phản ánh hiện thực những năm cả nước “gồng mình” khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh, từng bước “làm quen” với cơ chế thị trường, phát triển và hội nhập... Những bước “chuyển mình” ấy của văn nghệ sĩ là điểm...

 • TVQH_Văn hóa với sự phát triển bền vững của đất nước_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đinh Xuân Dũng (2019-08-23)

 • Từ những năm cuối của thế kỷ XX, thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính có quy mô lớn trên bình diện toàn cầu đã đặt ra yêu cầu phát triển bền vững. Một loạt vấn đề được đưa ra là quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển, những thành tố bảo đảm cho sự phát triển bền vững và quan hệ biện chứng của các thành tố đó; vai trò của văn hóa,&...

 • TVQH_Văn hóa - nguồn lực cho phát triển bền vững_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Mai Anh (2020-11-30)

 • Bài viết trình bày những nhận thức mới về giá trị cho phát triển bền vững, đánh giá văn hóa là nền tảng vững bền cho sự phát triển của tất cả các quốc gia, là một nguồn lực to lớn, là một phần quan trọng trong tổng thể sức mạnh nội sinh của mỗi dân tộc, quốc gia.

 • TVQH_Phục hồi ngành du lịch thời COVID-19_TCĐTCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Đặng Hiếu (2020)

 • Bài viết trình bày những thiệt hại nặng nề do đại dịch và việc Việt Nam từng bước phục hồi ngành du lịch sau đại dịch

 • TVQH_Cơ hội phục hồi ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch Covid-19_TCKTCATBD.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Nguyễn Thanh Tâm, Lê Thị Hồng Nhi; Nguyễn Thị Hồng Thắm, Lê Hoàng Oanh (2021-08)

 • Bài viết trình bày thực trạng ngành du lịch Việt Nam thời kỳ Covid-19; những kinh nghiệm du lịch của các quốc gia trên thế giới trong đại dịch và từ đó kiến nghị một số giải pháp giúp phục hồi ngành du lịch Việt Nam sau đại dịch.

 • TVQH_Vận dụng quy luật kinh tế trong quá trình phát triển văn hóa, nghệ thuật ở nước ta hiện nay_TCCS.pdf.jpg
 • Bài trích


 • Phạm Duy Đức (2020-10-31)

 • Cùng với quá trình đổi mới tư duy lý luận trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, Đảng ta đã có những nhận thức mới về vai trò của văn hóa trong thời kỳ mới, về mối quan hệ giữa văn hóa và kinh tế, về phát triển công nghiệp văn hóa, thị trường văn hóa,... Do đó, việc xác định những nguyên tắc cơ bản trong vận dụng quy luật kinh tế để phát triển văn hóa, nghệ thuật&#x...

 • TVQH_Vấn đề phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Mai Hải Oanh (2018-10-18)

 • Đổi mới thể chế văn hóa gắn liền với công cuộc đổi mới toàn diện đất nước đã mở ra một thời kỳ mới đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam. Hiện nay, phát triển công nghiệp văn hóa được xác định là một trong những nhiệm vụ cơ bản của xây dựng văn hóa để đạt mục tiêu văn hóa là nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh bảo đảm cho sự ...

 • TVQH_Vai trò của văn hóa đối với sự phát triển nguồn nhân lực và kinh tế Việt Nam_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đặng Phương Nga (2017-05-25)

 • Trong hơn 30 năm đổi mới, nhiều giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc và của từng vùng, miền được kế thừa; nhiều di sản văn hóa được bảo tồn, tôn tạo. Việc xây dựng môi trường văn hóa được chú trọng hơn. Tiếp tục xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh phù hợp với phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế là những nhiệm vụ, giải pháp cơ bản...

 • TVQH_Vai trò của nguồn lực văn hóa với quá trình phát triển kinh tế - xã hội_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Trọng Chuẩn (2021-04-10)

 • Bài viết trình bày vai trò của văn hóa trong lịch sử nhân loại cũng như trong lịch sử dân tộc ta, văn hóa có sức mạnh nội sinh to lớn, đóng vai trò động lực thúc đẩy con người sáng tạo và phát triển. Do đó, việc khai thông nguồn lực văn hóa có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong bối cảnh hiện nay.

 • 1.Luận án (Vudinhchien).pdf.jpg
 • Luận án


 • Vũ Đình Chiến;  Advisor:Nguyễn Khanh Vân, Lê Năm (2021)

 • Luận án đã tổng quan một số công trình nghiên cứu và cơ sở lý luận có liên quan đến nội dung nghiên cứu bao gồm hướng nghiên cứu địa lý tổng hợp với việc đánh giá các ĐKTN, tài nguyên (tự nhiên và văn hóa) và các điều kiện KT – XH hỗ trợ cho việc khai thác TNDL vào mục đích phát triển DLBV. Trên cơ sở phân chia lãnh thổ thành các đơn vị đồng nhất tương đối về thành phần, ...

 • TVQH_Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý và tổ chức lễ hội_TCCS.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Linh Giang (2019-03-06)

 • Nhìn chung, công tác quản lý, tổ chức lễ hội năm 2018 trong cả nước đã có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nề nếp. Để công tác quản lý lễ hội tiếp tục đi vào nề nếp, chấn chỉnh những hạn chế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các địa phương thực hiện quản lý nhà nước về lễ hội theo đúng quy định pháp luật và phân công trách nhiệm, cơ chế phối hợp trong ...

Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 654