Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 1993


 • Vũ Thư Hiên (1993)

 • Electronic Resources; Hai mươi sáu bản tham luận cùng các ý kiên thảo luận của các nhà nghiên cứu khoa học thuộc nhiều ngành sử học, dân tộc học, luật học, văn hóa ở trung ương và địa phương đã đi đến khẳng định rằng, từ sau thực hiện khoán X đến nay, tình hình mọi mặt của nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực.

 • Tạp chí


 • Chu Hồng Thanh (1995)

 • Trình bày mốt số nội dung cơ bản của công ước quốc tế về quyền kinh tế văn hoá và xã hội. Đây là một công ước có nội dung tích cực và tiến bộ. Việc Việt Nam gia nhập công ước đã từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng văn minh.

 • 1999


 • Ngô Bá Thành (1999)

 • Electronic Resources; Khảo nghiệm về mức độ cần thiết phải xây dựng Về pháp lệnh du lịch. Giới thiệu Về pháp lệnh du lịch được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 8/2/1999, có hiệu lực kể từ ngày 1/5/1999 và Chủ tịch nước công bố ngày 20/2/1999 gồm 9 chương và 56 điều. Lần lượt trình bày những nội dung cơ bản của Pháp lệnh du lịch bao gồm: Bảo vệ, khai thác, sử dụng và&#...

 • 1993


 • Nguyễn Tài Thư (1993)

 • Electronic Resources; Mỗi thời đại có một hệ tư tưởng thống trị. Trong thời kỳ phong kiến ở Việt Nam, Nho giáo là hạt nhân của hệ tư tưởng thống trị xã hội. Nho giáo phản ánh ý chí và quyền lợi của giai cấp phong kiến. Nó có vai trò rất lớn đối với các bộ luật xuất hiện trong thời kỳ phong kiến. Xem xét sự hình thành và sử dụng pháp luật ở Việt Nam không thể không tìm hiểu vai...

 • 1995


 • Nguyễn Trường Giang (1995)

 • Vài nét về khái niệm và vai trò của tập quán quốc tế -- Các yếu tố cơ bản xác định sự tồn tại của một tập quán quốc tế: Xử sự thực sự của các quốc gia theo một cách nào đó được các quốc gia khác công nhận và áp dụng rộng rãi trong thực tiễn; Xử sự của các quốc gia theo một cách nào đó được các quốc gia khác coi là một nghĩa vụ pháp lý.

 • Tạp chí


 • Nguyễn Văn Luận (1995)

 • Vịnh Bắc Bộ là vịnh nằm giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Cộng hoà nhân dân Trung Hoa, phân vịnh thuộc về phía Việt Nam là vùng nước lịch sử theo chế độ nội thuỷ, nó là một bộ phận của lãnh thổ Việt Nam. Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam có chủ quyền hoàn toàn và tuyệt đối đối với vùng vịnh này.

 • 1996


 • Nguyễn Văn Dùng (1996)

 • Phân tích làm rõ vai trò, vị trí của ngành Du lịch trong toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của nhân loại ngày nay, đối với sự phát triển của đất nước ta thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc biệt đối với Quảng Trị trong tiến trình phát triển và hội nhập vào xu thế chung. Đi sâu đánh giá, khảo sát những đặc điểm tự nhiên, xã hội cũng như tiềm năng và lợi thế về phá...

 • Tạp chí


 • Nguyễn Huy Tính; Bùi Xuân Đính (1996)

 • Việc soạn thảo hương ước mới hiện nay vẫn còn nhiều vấn đề cần chấn chỉnh, mà trước hết là phải giải quyết vấn đề quan niệm về vị trí của hương ước mới đối với các vấn đề phát triển của nông thôn hiện nay; mối quan hệ giữa cấp huyện, xã với làng, giữa bốn ngành nội chính tư pháp văn hoá, khoa học trong việc soạn thảo, phê duyệt và thực thi hương ước. Quy ước làng phải hợp pháp...

 • 1998


 • Nguyễn Đăng Dung (1998)

 • Sự hình thành làng xã Việt Nam -- Những dấu hiệu, đặc điểm của chế độ dân chủ (tự trị) của làng xã -- Những lời cần bàn: Làng xã Việt Nam ở thời kỳ nào cũng là một thực thể bền vững, luôn gắn liền với việc phát triển của dân tộc. Nghiên cứu tìm những đặc điểm của làng xã để góp phần cho việc phát triển của quốc gia nói chung và của cả các làng xã nói riêng là một việc&#x...