Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:


 • Authors: Hà Văn Sự (2000)

 • Đưa ra những luận cứ khoa học làm cơ sở và định hướng cho vấn đề nghiên cứu thông qua hệ thống hóa một số lý luận cơ bản về phát triển doanh nghiệp du lịch trong nền kinh tế thị trường ở nước ta. Luận giải những vấn đề tồn tại trong tiến trình phát triển ngành kinh tế trẻ - ngành kinh tế du lịch, trọng tâm là phân tích thực trạng hoạt động của hệ thống doanh nghiệp du lịch, chỉ rõ nguyên nhân và tiềm năng phát triển các doanh nghiệp du lịch ở nước ta trong bối cảnh tiếp tục đổi mới và hội nhập quốc tế. Đề xuất một số giải pháp để phát triển doanh nghiệp du lịch ở nước ta trong giai đoạn tới, thúc đẩy du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, nhanh chóng bắt nhịp với xu hướng quốc tế h...

 • 4-2009


 • Authors: Quỹ Châu Á (2009)

 • From February 23rd to March 22nd 2009, The Asia Foundation (TAF), in coordination with the National Library of Vietnam (NLV) and other local partners, conducted a field survey at all 90 pilot sites, primarily located in public libraries and cultural post offices (CPOs) in the three provinces of Thai Nguyen, Nghe An and Tra Vinh to assess the training needs at provincial, district and commune levels.

 • 2005


 • Authors: Nguyễn Minh Đoan (2005)

 • Tôn giáo trong đời sống xã hội -- Một số nội dung của tín điều tôn giáo -- Sự liên hệ giữa tín điều tôn giáo với pháp luật -- Một số kiến nghị: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ở những vùng có nhiều đồng bào theo đạo sinh sống, nhất là đối với những vùng sâu, vùng xa mà trình độ dân trí còn thấp kém, lạc hậu; những người đại diện Nhà nước trong quản lý xã hội cũng cần phải được đào tạo về chủ nghĩa vô thần học, cần sự hiểu biết nhất định về giáo lý để khi gặp các tình huống, các vấn đề có liên quan đến tôn giáo không bị lúng túng khi xử lý; cùng với việc củng cố, nâng cao hơn nữa vai trò của pháp luật trong đời sống xã hội, Nhà nước với tư cách là người quản lý cả xã...

 • 2006


 • Authors: Bùi Huy Khiên (2006)

 • Bài viết cung cấp một số kinh nghiệm về việc tuyển chọn và kiểm tra, giám sát hoạt động của đội ngũ quan lại dưới triều Minh Mệnh - ông vua đã tiến hành cuộc cải cách hành chính mạnh mẽ và tương đối toàn diện trong lịch sử hành chính nhà nước Việt Nam. Tuyển chọn và sử dụng quan lại dưới triều Minh Mệnh -- Kiểm tra, giám sát quan lại dưới triều Minh Mệnh: Đô Sát Viện; vấn đề giám sát đặc biệt: Chế độ kinh lược đại sứ.

 • 2005


 • Authors: Trịnh Đăng Thanh (2005)

 • Về xúc tiến du lịch -- Về kinh doanh du lịch: Về kinh doanh nữ hành nội địa và kinh doanh nữ hành quốc tế; về kinh doanh vận chuyển khách du lịch cũng được xác định là một nội dung quan trọng của hoạt động kinh doanh du lịch -- Về hướng dẫn viên du lịch -- Về chi nhánh, văn phòng đại diện du lịch -- Đánh giá khái quát thực trạng pháp luật về du lịch ở nước ta hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế; nguyên nhân của các hạn chế

 • 2005


 • Authors: Nguyễn Bá Diến (2005)

 • Xâm phạm quyền tác giả -- Đăng ký quyền tác giả - điều kiện cần cho biện pháp thực thi -- Các biện pháp thực thi đặc biệt: Áp dụng các biện pháp khẩn cấp; bồi thường thiệt hại và lợi nhuận; chi phí tố tụng và lệ phí luật sư; các hình phạt hình sự; cấm nhập khẩu và phân phối; thành lập ban trọng tài nhuận bút quyền tác giả -- Kết luận.

 • Tạp chí


 • Authors: Vũ Thị Phương Lan (2005)

 • Giới thiệu về Công ước Berne. Bố cục gồm 38 điều và một phụ lục 6 điều dành cho các nước đang phát triển; công ước đặt ra 3 nguyên tắc cơ bản và một loạt các quy phạm nội dung xác định sự bảo hộ tối thiểu cũng như các quy định đặc biệt dành cho các nước đang phát triển.