Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Phạm Cao Tố;  Advisor:Hồ Tiến Dũng, Trần Anh Minh (2020)

 • Nghiên cứu làm sáng tỏ hơn lý thuyết về chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch, đưa ra các tiêu chí đánh giá chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch. Nghiên cứu cũng đã bổ sung vào mô hình nhân tố mới có sự tác động tích cực đến chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, đồng thời phát triển thang&#...

 • Luận án


 • Dư Tôn Hoàng Long;  Advisor:Khuất Tân Hưng, Ngô Doãn Đức (2020)

 • Đề tài phát hiện, làm rõ những đặc trưng, khác biệt của kiến trúc thuộc địa Pháp tại Huế trên cơ sở xem xét các yếu tố tác động, bối cảnh lịch sử và so sánh với các đô thị Việt Nam khác cùng chịu ảnh hưởng của người Pháp trong thời kỳ thuộc địa. Huế là kinh đô của triều Nguyễn trong giai đoạn thuộc địa, tập trung các tinh hoa của kiến trúc Việt, do đó, sự “va chạm” và tiếp&#...

 • Bài trích


 • Nguyễn Phương Thảo (2020-04)

 • Bài viết đề cập bản chất của hợp đồng chuyển giao QTG; chủ thể của hợp đồng chuyển giao QTG; đối tượng của hợp đồng chuyển giao QTG; hình thức của hợp đồng chuyển giao QTG; nội dung của hợp đồng chuyển giao quyền tác giả.

 • Luận án


 • Tạ Hoàng Mai Anh;  Advisor:Cù Lệ Duyên (2020)

 • Kết quả nghiên cứu có thể bổ sung/đóng góp vào phần dữ liệu lý luận, phê bình về thể loại CKNTVN Thông qua việc nghiên cứu những kỹ thuật thanh nhạc, ngôn ngữ âm nhạc của thể loại CKNT ở Việt Nam, luận án là một tài liệu tham khảo cho những người hoạt động biểu diễn, sáng tác… Kết quả của luận án có thể tạo cơ sở cho việc mở rộng nghiên cứu trong tương lai theo hướng so...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Ánh Tuyết;  Advisor:Đào Thị Phương Liên (2020)

 • Luận án đã bước đầu phân tích vai trò nhà nước đối với phát triển du lịch ở Việt Nam sau khi hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Cụ thể là: (i) xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch; (ii) Xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách phát triển du lịch; (iii) xây dựng tổ chức bộ máy và quản lý phát triển du lịch; (iv) thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch;&...

 • Luận án


 • Lê Khánh Ly;  Advisor:Hoàng Quốc Bảo, Phạm Ngọc Trung (2020)

 • Luận án tiếp cận tuyên truyền như là một hoạt động có mục đích, từ đó đưa ra định nghĩa về tuyên truyền giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu là hoạt động mà chủ thể tuyên truyền sử dụng những phương thức để truyền tải giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu, giúp cho đối tượng có nhận thức đúng về giá trị văn hóa của tín ngưỡng; đồng thời động viên, cổ vũ họ tự giác, tích cự...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Ngân;  Advisor:Lê Thị Hường, Bùi Thanh Truyền (2020)

 • Luận án đã xác định các khái niệm công cụ trong việc nghiên cứu tiểu thuyết các nhà văn nữ từ lý thuyết nữ quyền, nhận diện và phác thảo dòng chảy/ đặc tính riêng của tiểu thuyết nữ trong bản đồ thể loại văn học Việt Nam giai đoạn 1986 - 2010. Luận án đã lý giải được cảm quan về đời sống xã hội và con người của các nhà văn nữ trên cả hai...

 • Luận án


 • Ngô Văn Hỷ;  Advisor:Lê Quý Phượng (2020)

 • Thực trạng công tác xã hội hóa trong bóng đá Futsal ở Việt Nam về cơ bản đã đáp ứng được mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong quá trình phát triển bóng đá Futsal. Phong trào Futsal đang tích cực chuyển từ bóng đá phong trào sang Futsal theo hướng chuyên nghiệp. Tuy nhiên, thực tế cho thấy các nguồn thu chính của một CLB bóng đá chủ yếu nhờ vào ngân sách địa phương hay của ngành thể...