Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Tài liệu tham khảo


 •  (2022)

 • Chính sách xây dựng, phát triển toàn diện con người Việt Nam trong giai đoạn mới; |Trình bày quan điểm của chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về con người và phát triển con người; Chính sách phát triển con người ở Việt Nam; Thực trạng, bất cập thực thi chính sách phát triển con người ở Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và các khuyến nghị về vấn đề này.

 • Sách


 •  (1969)

 • Giới thiệu một số tác giả và tác phẩm tiến bộ của văn học Phương Tây hiện đại có quan điểm văn học ảnh hưởng đến văn hóa, giáo dục các vùng tạm bị chếm ở miền Nam Việt Nam

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách khái quát hành trình 4000 năm tìm kiếm nguồn gốc của người Do Thái; những nghiên cứu về Người Do Thái và phân loại nhân chủng Do Thái; Những yếu tố để định hình văn hóa Do Thái đặc sắc của ngày hôm nay. Đồng thời tác giả cũng tìm hiểu về Truyền thống và lễ hội; Văn học, nghệ thuật, triết học của văn hóa Do Thái.

 • Sách


 •  (2018)

 • Nội dung bộ sách bao gồm các báo cáo tư vấn, báo cáo chuyên đề phục vụ cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các Đảng bạn; kết quả các kỳ họp; các kết quả nghiên cứu khoa học lý luận chính trị tiêu biểu của Hội đồng Lý luận Trung ương; các kết quả chắt lọc, tổng thuật từ các công trình, đề tài, đề án nghiên cứu khoa học lý luận chính trị có giá trị. Trong tập 3, tác giả bàn luận về những vấn đề về văn hóa, xã hội và con người năm 2018.

 • Sách


 •  (2020)

 • Cuốn sách đề cập đến những vấn đề về lý luận và phương pháp liên quan đến đề tài truyền thống Việt Nam, nội dung của đề tài được quy vào năm vấn đề chính: Quá trình hình thành, phát triển và biến đổi của các truyền thống Việt Nam; Nội dung của truyền thống Việt Nam, các yếu tố cấu thành, mặt tích cực và mặt hạn chế; Cái chung và cái riêng trong truyền thống của cộng đồng các dân tộc Việt Nam; Người nước ngoài nhìn nhận và đánh giá về con người Việt Nam; Con người Việt Nam hiện nay trong mối quan hệ với truyền thống.

 • previous
 • 1
 • next