Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Sách


  •  (2018)

  • Cuốn sách tập trung nghiên cứu các vấn đề: Đánh giá tác động của đạo Tin Lành và Chỉ thị số 01 đến sự biến đổi của cộng đồng cư dân theo đạo Tin Lành (Hmông, Dao) ở miền núi phía Bắc trên các lĩnh vực hoạt động tôn giáo, đời sống xã hội và văn hóa từ năm 2005 đến nay; Phân tích kết quả đạt được và bất cập trong qua trình thực hiện chính sách tôn giáo đối với đạo Tin Lành của Đảng và Nhà nước ta. Đề xuất một số khuyến nghị, giải pháp dưới góc độ khoa học cho việc hoạch định và thực hiện chính sách tôn giáo đổi với đạo Tin Lành và những vấn đề dân tộc liên quan đến đạo Tin Lành ờ một số dân tộc miền núi phía Bắc nước ta hiện nay.

  • previous
  • 1
  • next