Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2005


 • Authors: Trịnh Đăng Thanh (2005)

 • Về xúc tiến du lịch -- Về kinh doanh du lịch: Về kinh doanh nữ hành nội địa và kinh doanh nữ hành quốc tế; về kinh doanh vận chuyển khách du lịch cũng được xác định là một nội dung quan trọng của hoạt động kinh doanh du lịch -- Về hướng dẫn viên du lịch -- Về chi nhánh, văn phòng đại diện du lịch -- Đánh giá khái quát thực trạng pháp luật về du lịch ở nước ta hiện nay: Những ưu điểm và hạn chế; nguyên nhân của các hạn chế

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Mạnh Hùng, Đặng Thùy Trang (2015)

 • Quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch có một vai trò quan trọng trong việc thúy đẩy phát triển chung của ngành, cần được xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai đội ngũ lao động chất lượng cao, số lượng đủ, cơ cấu hợp lý. Sự phát triển của nguồn nhân lực sẽ tạo nên một diện mạo mới cho ngành, phù hợp với điều kiện hội nhập ngành càng sâu rộng trong khu vực cũng như trên thế giới.

 • Bài trích


 • Authors: Trần Thúy Vân (2015)

 • Nhiều quốc gia trên thế giới đạt được những thành tưu to lớn trong phát triển du lịch dựa vào bản sắc văn hóa, các điều kiện, tiềm năng cũng như các chính sách và kinh nghiệm... Đối với sự phát triển của du lịch, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch đóng vai trò rất quan trọng nếu đáp ứng các yêu cầu mà nhiệm vụ phát triển ngành Du lịch đặt ra.

 • Bài trích


 • Authors: Nguyễn Phúc Lưu (2015)

 • Bài viết đề cập đến tiềm năng và hiện trạng du lịch di sản văn hóa Hà Nội. Trước hiện trạng trên, các cơ quan chức năng cần có sự kiểm soát, quản lý chặt chẽ, quy hoạch tổ chức không gian và đầu tư hợp lý, xây dựng một kế hoạch và chiến lược cụ thể trong việc quản lý phát triển các giá trị di sản văn hóa để vừa bảo tồn, vừa phát huy được tối đa các giá trị di sản văn hóa.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Authors: Lan Hương

 • Bài viết nêu thực trạng công tác tìm kiếm, phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trong ngành du lịch chưa được quan tâm đúng cách do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Những số liệu chỉ ra việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực, các giải pháp nhằm phát huy tính tích cực của tài năng trong lĩnh vực du lịch ở tất cả các cấp quản lý, các địa phương và cả cộng đồng chưa được đồng bộ.

 • 12-2012


 • Authors: Quỹ Châu Á (2012)

 • Sau gần hai năm thực hiện dự án, Quỹ Châu Á và Viện nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam trân trọng được giới thiệu với các bạn cuốn “Tài liệu hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng” nhằm chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng mô hình du lịch cộng đồng nâng cao đời sống người dân ở các vùng miền khác trên cả nước.