Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2005


 • Trịnh Đăng Thanh (2005)

 • Về xúc tiến du lịch -- Về kinh doanh du lịch: Về kinh doanh nữ hành nội địa và kinh doanh nữ hành quốc tế; về kinh doanh vận chuyển khách du lịch cũng được xác định là một nội dung quan trọng của hoạt động kinh doanh du lịch -- Về hướng dẫn viên du lịch -- Về chi nhánh, văn phòng đại diện du lịch -- Đánh giá khái quát thực trạng pháp luật về du lịch ở nước ta hiện nay: N...

 • Bài trích


 • Phạm Thị Mai Yến (2017-12)

 • Vấn đề phát triển du lịch văn hóa trong đó khai thác làng nghề truyền thống đang là hướng đi đầy triển vọng, có lợi kép. Các tỉnh của Việt Nam đều nhận thức được lợi ích nhiều mặt của việc phát triển du lịch làng nghề, nhưng chưa tìm ra và ứng dụng hiệu quả các phương hướng, biện pháp phát triển bền vững du lịch làng nghề. Thông qua kinh nghiệm triển khai ở Nhật Bản và Thái Lan, bài&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Văn Kỷ;  Advisor:Nguyễn Hồng Minh; Đồng Xuân Đảm (2018-12)

 • Phân tích, đánh giá làm rõ ảnh hưởng lan tỏa của hoạt động đầu tư du lịch đối với phát triển bền vững về kinh tế, phát triển bền vững về xã hội và môi trường. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp mang tính khoa học để hoạt động đầu tư du lịch có ảnh hưởng nhiều đến việc thức đẩy phát triển bền vững tỉnh Hải Dương

 • Tạp chí


 • Hà Thị Kim Duyên, Lê Đức Niêm; Nguyễn Trọng Xuân (2017-8)

 • Nghiên cứu sử dụng mô hình HOLSAT để đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực của khách du lịch khi đến tỉnh Đắk Lắk với điểm du lịch nổi tiếng là Buôn Đôn, từ đó đề xuất những giải pháp nhằm cải thiện chất lượng các sản phẩm du lịch của khu du lịch này.

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Bích Thủy, Đặng Phúc Sinh (2017-11)

 • Nghiên cứu thực nghiệm bằng phương pháp định tính phỏng vấn chuyên sâu các bên liên quan ở điểm đến Đà Nẵng, bài viết phân tích, đánh giá một số vấn đề về hợp tác trong hoạch định du lịch; đồng thời, đưa ra một số gợi ý nhằm thúc đẩy việc gia tăng mức độ hợp tác trong hoạch định du lịch tại Đà Nẵng cũng như các điểm đến khác trong cả nước.

 • Luận án


 • Trần Thị Nga;  Advisor:Trần Thị Kim Thu (2019)

 • Làm rõ một số khái niệm có liên quan làm căn cứ cho việc xác định cá tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa ở Việt Nam. Cụ thể hóa cá tiêu chí nhận dạng khách du lịch nội địa. Đề xuất phương pháp thu thập, tổng hợp và tính toán một số chỉ tiêu thống kê khách du lịch nội địa ở Việt Nam, góp phần xây dựng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn về quản lý và phát triển du l...

 • 12-2012


 • Quỹ Châu Á (2012)

 • Sau gần hai năm thực hiện dự án, Quỹ Châu Á và Viện nghiên cứu và phát triển ngành nghề nông thôn Việt Nam trân trọng được giới thiệu với các bạn cuốn “Tài liệu hướng dẫn phát triển du lịch cộng đồng” nhằm chia sẻ các kinh nghiệm xây dựng mô hình du lịch cộng đồng nâng cao đời sống người dân ở các vùng miền khác trên cả nước.