Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Sách


  • - (2022)

  • Cuốn sách tổng hợp lại những bài tham luận về các định hướng chính sách, giải pháp khắc phục và phát triển hoạt động du lịch, tạo động lực lan tỏa, thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong tình hình mới.

  • Sách


  • - (1960)

  • Sách giới thiệu nội dung 30 phòng trưng bày của bảo tàng Cách mạng Việt Nam với 4 phần chính: giới thiệu về đất nước, nền văn hóa, truyền thống chống ngoại xâm của ông cha; phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Đảng từ 1930 đến 1945; cuộc kháng chiến chống Pháp; đấu tranh chống Mỹ - Diệm và xây dựng miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Có sơ đồ các phòng của bảo tàng.