Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Sách


  • - (2019)

  • Sách gồm 5 phần, tìm hiểu về: tổng quan tình hình nghiên cứu và một số vấn đề lý luận về giá tri; Bảng (hệ) giá trị tổng quát của xã hội Việt Nam truyền thống; giá trị văn hóa trong các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội (hệ giá trị bộ phận); bảo tồn, làm giàu và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống trong đổi mới và hội nhập; Giải pháp nhằm bảo tồn, làm giàu và...

  • Sách


  • - (2020)

  • Nhân cách văn hóa là sản phẩm sống động, có mức độ phát triển phong phú, toàn diện, là diện mạo phát triển tập trung của các cá nhân trong xã hội. Các hệ giá trị Việt Nam tiêu biểu nhất bao gồm: Tình cảm gia đình và đại nghĩa dân tộc, công ăn việc làm, công bằng xã hội…Cuốn sách này chính là chuẩn mực tạo nên nhân cách con người có sự phát triển toàn diện về mặt thể chất, năng...