Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


  • previous
  • 1
  • next
Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2022)

  • Văn học nghệ thuật là bộ phận đặc biệt nhạy cảm, tinh tế của văn hóa, có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong công cuộc kháng chiến kiến quốc cũng như trong thời kỳ đổi mới, đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, góp phần hình thành những con người mới có nhân cách, lối sống tốt đẹp. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho văn học nghệ thuật và đội ngũ văn nghệ sĩ thỏa sức sáng tạo, viết lên những tác phẩm hay, ý nghĩa, xứng tầm với truyền thống lịch sử và những thành quả đạt được trong công cuộc đổi mới, Đảng, Nhà nước luôn dành những ưu tiên về cơ chế, chính sách, tạo môi trường lành mạnh, tự do, dân chủ, khoa học, thúc đẩy văn học, nghệ thuật ngày càng phát triển, lớn mạnh.; |Văn học nghệ...

  • previous
  • 1
  • next