Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Nguyễn Văn Kỷ;  Advisor:Nguyễn Hồng Minh; Đồng Xuân Đảm (2018-12)

 • Phân tích, đánh giá làm rõ ảnh hưởng lan tỏa của hoạt động đầu tư du lịch đối với phát triển bền vững về kinh tế, phát triển bền vững về xã hội và môi trường. Trên cơ sở đó đề xuất, kiến nghị các giải pháp mang tính khoa học để hoạt động đầu tư du lịch có ảnh hưởng nhiều đến việc thức đẩy phát triển bền vững tỉnh Hải Dương

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Bích Thủy, Đặng Phúc Sinh (2017-11)

 • Nghiên cứu thực nghiệm bằng phương pháp định tính phỏng vấn chuyên sâu các bên liên quan ở điểm đến Đà Nẵng, bài viết phân tích, đánh giá một số vấn đề về hợp tác trong hoạch định du lịch; đồng thời, đưa ra một số gợi ý nhằm thúc đẩy việc gia tăng mức độ hợp tác trong hoạch định du lịch tại Đà Nẵng cũng như các điểm đến khác trong cả nước.

 • Luận án


 • Đặng Thị Thúy Duyên;  Advisor:Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Anh Tuấn (2019)

 • Luận án hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển du lịch theo hướng bền vững.Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch theo hướng bền vững ở các tỉnh phía nam ĐBSH. Thứ ba, phân tích các nhân tố tác động đến phát triển du lịch theo hướng bền vững ở các tỉnh phía nam ĐBSH. Nêu lên những kết quả đạt được, nhận diện hạn chế và nguyên&#x...

 • Luận án


 • Hoàng Thị Bích Loan (2018)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững bao gồm quan điểm, đặc điểm, vai trò, nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững; Phân tích và đánh giá những thành tựu và hạn chế của kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2006 đến 2016 dựa trên các nhóm tiêu chí...

 • Bài trích


 • Hồ Thị Thu Hà (2020-06-04)

 • Phát triển du lịch nhân văn theo hướng bền vững được đặt ra dựa trên các bài học và kinh nghiệm thực tế phát triển du lịch tại nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Nhận thức về phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường đã xuất hiện ở Việt Nam khi khai thác nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Tuy nhiên, trong thực tế, phát triển ...

 • Luận án


 • Mai Anh Vũ;  Advisor:Nguyễn Bá Lâm, Nguyễn Quang Vĩnh (2021)

 • Luận án đã đánh giá thực trạng phát triển bền vững du lịch tại Thanh Hóa trong giai đoạn 2015 -2019. Sử dụng bộ tiêu chí với 3 nhóm (kinh tế, xã hôi, môi trường) nhằm đánh giá tính bền vững trong phát triển du lịch tại Thanh Hóa. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy tỉnh Thanh Hóa phát triển du lịch chưa bền vững. Luận án đã sử dụng mô hình nghiên cứu định lượng PLS-Sem nhằm đánh giá ảnh&#x...

 • Luận án


 • Lê Thanh Tùng;  Advisor:Đặng Thị Phương Hoa, Đàm Thanh Thủy (2021)

 • Luận án đã hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và đã đưa ra một số khái niệm theo chủ kiến về phát triển bền vững du lịch; những bài học kinh nghiệm để áp dụng vào nghiên cứu du lịch ở tỉnh Bắc Ninh; lựa chọn sáng tạo các phương pháp nghiên cứu, trong đó có phương pháp nghiên cứu phát triển, mặt khác có phương pháp phản diện là nghiên cứu các yếu tố làm cản trở sự phát t...