Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Như Quỳnh (2018-01)

 • Tiếp tục đưa du lịch phát triển bền vững, trong đó xây dựng một chiến lược phát triển lâu dài, trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm của các mô hình phát triển du lịch một số địa phương trong và ngoài nước để từ đó tạo sự phát triển hài hòa giữa việc bảo tồn văn hóa truyền thống với xây dựng một đô thị mới trong thời đại hội nhập hiện nay.

 • Luận án


 • Đặng Thị Thúy Duyên;  Advisor:Nguyễn Ngọc Sơn, Nguyễn Anh Tuấn (2019)

 • Luận án hệ thống hóa và làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về phát triển du lịch theo hướng bền vững.Thứ hai, phân tích, đánh giá thực trạng phát triển du lịch theo hướng bền vững ở các tỉnh phía nam ĐBSH. Thứ ba, phân tích các nhân tố tác động đến phát triển du lịch theo hướng bền vững ở các tỉnh phía nam ĐBSH. Nêu lên những kết quả đạt được, nhận diện hạn chế và nguyên&#x...

 • Bài trích


 • Nguyễn Văn Phi (2019-06)

 • Nam Giang là huyện miền núi biên giới của tỉnh Quảng Nam với nhiều danh lam thắng cảnh, có cộng đồng người dân tộc thiểu số với nhiều bản sắc văn hóa truyền thống độc đáo được lưu giữ khá nguyên bản. Tuy nhiên, phát triển du lịch Nam Giang còn mới mẻ so với địa phương khác, việc hoạch định cũng như triển khai thực hiện và kiểm tra, giám sát các chính sách phát triển du lịch trên địa bà...

 • Bài trích


 • Trần Thúy Vân (2015)

 • Nhiều quốc gia trên thế giới đạt được những thành tưu to lớn trong phát triển du lịch dựa vào bản sắc văn hóa, các điều kiện, tiềm năng cũng như các chính sách và kinh nghiệm... Đối với sự phát triển của du lịch, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch đóng vai trò rất quan trọng nếu đáp ứng các yêu cầu mà nhiệm vụ phát triển ngành Du lịch đặt ra.

 • 1996


 • Nguyễn Văn Dùng (1996)

 • Phân tích làm rõ vai trò, vị trí của ngành Du lịch trong toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội của nhân loại ngày nay, đối với sự phát triển của đất nước ta thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đặc biệt đối với Quảng Trị trong tiến trình phát triển và hội nhập vào xu thế chung. Đi sâu đánh giá, khảo sát những đặc điểm tự nhiên, xã hội cũng như tiềm năng và lợi thế về phá...

 • Luận án


 • Cao Trí Dũng;  Advisor:Lê Thế Giới, Trương Sỹ Quý (2020)

 • Luận án cũng đã xác định được các sản phẩm cơ bản sẽ khai thác trên tuyến trên cơ sở phân tích lợi thế và sự khác biệt về tài nguyên, bao gồm: Du lịch sinh thái, du lịch biển, du lịch tâm linh và du lịch gắn với các di sản văn hóa, thiên nhiên thế giới; qua đó hình thành 3 con đường chủ đề là : Con đường Hữu nghị, Con đường Sinh thái và Con đường Di sản. Bên cạnh&...

 • Luận án


 • Ngô Thị Huyền Trang;  Advisor:Hoàng Thị Thu (2020)

 • Luận án tiến hành phân tích thực trạng tham gia vào quản lý phát triển du lịch nông thôn (DLNT) vùng Đông Bắc Việt Nam; đánh giá mức độ ảnh hưởng của các yếu tố đến sự tham gia của người dân. Thông qua phân tích định lượng bằng mô hình hồi quy đa biến, luận án đã chứng minh 4 yếu tố được đưa vào phân tích đều có ảnh hưởng đến sự tham gia của người dân trong quản lý phát triển...