Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Tài liệu tham khảo


  •  (2022)

  • Bài viết trình bày vai trò và ý nghĩa to lớn cả văn hóa đối với công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế xã hội; thực trạng chính sách đầu tư phát triển văn hóa và một số giải pháp và kiến nghị về chính sách đầu tư phát triển văn hóa.

  • Tài liệu tham khảo


  •  (2022)

  • Chính sách xã hội hoá các hoạt động văn hoá là một chính sách quan trọng trong đường lối văn hoá của Đảng, được đặt ra như một yêu cầu khách quan và tất yếu của thực tiễn. Văn kiện Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã xác định động lực và nguồn lực phát triển quan trọng của đất nước là “khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”[1]. Như vậy, việc khơi dậy tình đoàn kết và huy động tối đa mọi nguồn lực của xã hội để phát triển văn hoá có ý nghĩa vô cùng to lớn trong sự nghiệp chấn hưng và phát triển văn hoá dân tộc, để văn hoá thực sự trở thành nguồn lực nội sinh quan trọng cho sự ph...