Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • 2014


 • Ngô Văn Trân (2014)

 • Thực trạng công tác quản lý nhà nước về hoạt động tôn giáo -- Một số giải pháp : nâng cao nhận thức, lý luận tôn giáo nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ QLNN về các hoạt động tôn giáo trong tình hình mới; Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác QLNN về tôn giáo; Củng cố tổ chức bộ máy...

 • Luận án


 • Quách Ngọc Dũng;  Advisor:Lê Như Thanh; Nguyễn Danh Ngà (2018)

 • Phân tích làm rõ cơ sở khoa học của QLNN về di tích quốc gia đặc biệt như: khái niệm di tích quốc gia đặc biệt, QLNN về Di tích quốc gia đặc biệt; nội dung QLNN về Di tích quốc gia đặc biệt; nghiên cứu kinh nghiệm QLNN về di tích, di sản văn hóa thế giới. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng QLNN về Di tích quốc gia đặc biệt vùng ĐBSH giai đoạn 2010-20107, trên cơ sở đó c...

 • Luận án


 • Ngô Nguyễn Hiệp Phước;  Advisor:Nguyễn Hữu Thắng; Trần Thị Hằng (2018)

 • Phân tích và đánh giá thực trạng QLNN về du lịch của thành phố Cần Thơ, chỉ ra những kết quả đạt được, hạn chế và những nguyên nhân chủ yếu của QLNN về du lịch trên địa bàn thành phố Cần Thơ, đặc biệt là quản lý của chính quyền thành phố Cần Thơ; phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến QLNN về du lịch ở Cần Thơ, đặc biệt là trong điều kiện hội nhập quốc tế. Đề xuất giải phá...

 • Luận án


 • Vũ Thế Duy;  Advisor:Hoàng Văn Chức; Hoàng Minh Đô (2018)

 • Nghiên cứu và hệ thống hóa những cơ sở lý luận QLNN đối với hoạt động của đạo Tin lành ở Việt Nam. Điều tra, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động của đạo Tin lành và QLNN đối với hoạt động của đạo Tin Lành ở Việt Nam hiện nay. Nghiên cứu những quan điểm, chủ trương của Đảng; định hướng và chính sách của của Nhà nước về tôn giáo và đạo Tin lành, qua đó, đề xuất các giải&...

 • Bài trích


 • Đặng Thị Minh (2018-02)

 • Lễ hội được hình thành và phát triển trong những điều kiện lịch sử, văn hóa, kinh tế và xã hội nhất định, phản ánh những nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi vùng miền, mỗi dân tộc, tôn giáo và luôn gắn với đặc điểm văn hóa cộng đồng. Lễ hội có ý nghĩa quan trọng trong việc giáo dục đạo đức lối sống, lòng yêu nước, yêu quê hương, tự hào dân tộc, xây dựng tinh thần đoàn kết t...

 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Độ (2018-03)

 • Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về tự do tôn giáo, tín ngưỡng, đặc biệt, ngày 05/02/2015 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 41 /CTTW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác quản lý và tổ chức lẽ hội. Đây chính là cơ sở quan trọng để quản lý hoạt động lễ hội dân gian, giáo dục về truyền thống tốt đẹp của quê&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Minh Thắng;  Advisor:Hoàng Thế Liên (2019)

 • Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu ở trình độ tiến sỹ luật học về quản lý nhà nước đối với báo chí điện tử ở Việt Nan kết quả nghiên cứu của luận án có một số đóng góp chủ yếu về mặt khoa học như sau: (1) Qua việc phân tích làm rõ khái niệm, đặc điểm của báo chí điện tử; khái niệm nội dung của quản lý nhà nước đối với báo chí điện tử, các yếu tố ảnh h...

 • Luận án


 • Trần Văn Tình;  Advisor:Phạm Dũng; Hoàng Quang Đạt (2018-12)

 • Luận án phân tích thực trạng quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện nay; từ đó, làm rõ những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước đối với hoạt động tôn giáo vùng đồng bằng sông Cửu Long. Phân tích, dự báo xu hướng vận động của tôn giáo và đề xuất một số quan điểm, phương hướng, giải pháp hoàn thiện quả...

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Vũ Dương Thúy Ngà (2019-04-18)

 • Bài viết nêu quá trình xây dựng Luật Thư viện và nội dung quản lý Nhà nước đối với hoạt động của Thư viện; Quy định về trách nhiệm quản lý Nhà nước trong một số luật Thư viện của nước ngoài; Quy định về quản lý Nhà nước về thư viện trong Dự thảo Luật.