Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Đặng Thị Phương Anh (2017)

 • Mục đích của luận án là bảo vệ DSVH PVT thông qua phát huy giá trị của chúng trong đời sống cộng đồng đương đại;Phát triển đời sống cộng đồng dựa vào nguồn lực là DSVH, đặc biệt là các DSVH PVT, Quản lý thực hành DSVH Diều ở đồng bằng Bắc Bộ nói riêng và Việt Nam nói chung trong điều kiện xã hội hiện nay.

 • Bài trích


 • Nguyễn Sỹ Tuấn, Hà Thị Đan (2018)

 • Ngay từ khi thành lập, văn hóa Đông Nam Á là một trong hai lĩnh vực được Ban Đông Nam Á đặc biệt chú trọng quan tâm nghiên cứu (lĩnh vực còn lại là lịch sử). Các thành tựu này đã được nhìn nhận, đánh giá một cách tương đối toàn diện, đầy đủ trong các công trình mang tính tổng kết nhân các ngày kỷ niệm 25 năm, 30 năm và 40 năm thành lập Viện. Trong bài viết nghiên cứu văn hóa&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Xuân Độ (2018-03)

 • Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, chính sách về tự do tôn giáo, tín ngưỡng, đặc biệt, ngày 05/02/2015 Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Chỉ thị số 41 /CTTW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vói công tác quản lý và tổ chức lẽ hội. Đây chính là cơ sở quan trọng để quản lý hoạt động lễ hội dân gian, giáo dục về truyền thống tốt đẹp của quê&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Hoa Mai;  Advisor:Lê Quý Đức (2019)

 • Phân tích sự khúc xạ văn hóa giáo dục với 5 thành tố, triết lý, tư tưởng, giá trị, chuẩn mực, thể chế, thiết chế, nhân cách và hể thống ngoại hiện. Từ đó khẳng định tiếp biến giáo dục (trong giáo dục) cũng là tiếp biến văn hóa (qua giáo dục). Tiếp biến giáo dục là bộ phận to lớn, cơ bản của tiếp biến văn hóa. Trong quá trình tiếp xúc với nền văn hóa, giáo dục mới, nền giáo dục...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Tuyết Hạnh;  Advisor:Cao Thế Trình, Bùi Văn Hùng (2019)

 • Nghiên cứu đề tài nhằm góp phần xây dựng luận cứ khoa học để nhận thức và giải quyết đúng đắn vấn đề dân tộc ở Ninh Thuận cũng như trên phạm vi cả nước, giúp cho các cấp chính quyền, các nhà hoạch định chính sách kịp thời hoàn thiện hoặc đề ra những chính sách kinh tế, xã hội, xây dựng nền văn hóa mới phù hợp với từng tộc người.