Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • 1997


  • Đào Trí Úc; Hoàng Đức Thắng. (1997)

  • Bản chất của Hương Ước: Hương ước là sự thể hiện quyền làm chủ của nhân dân lao động; Hương ước là sự tự nguyện, tự quản của nhân dân ở cơ sở -- Quản lý nhà nước đối với việc thực hiện và xây dựng hương ước: Phạm vi nội dung của hương ước; Thủ tục, trình tự soạn thảo và ban hành hương ước; Cơ chế quản lý hương ước

  • Văn bản pháp luật


  • Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (1998)

  • Đạo luật liên quan đến việc sở hữu, nhập khẩu, sản xuất, phát hành và chiếu, và để phục vụ cho việc phân loại phim và thực thi các phân loại đó.