Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Hồ Thị Thu Hà (2020-06-04)

  • Phát triển du lịch nhân văn theo hướng bền vững được đặt ra dựa trên các bài học và kinh nghiệm thực tế phát triển du lịch tại nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới. Nhận thức về phát triển du lịch có trách nhiệm với môi trường đã xuất hiện ở Việt Nam khi khai thác nguồn tài nguyên du lịch tự nhiên và tài nguyên du lịch nhân văn. Tuy nhiên, trong thực tế, phát triển ...

  • Luận án


  • Nguyễn Thanh Minh;  Advisor:Nguyễn Văn Hiệp, Hoàng Tuyết Minh (2020)

  • Qua nghiên cứu cho thấy, dù sự tình phát ngôn tiếng Anh (STPNTTA) và Sự tình phát ngôn tiếng Việt (STPNTV) có nhiều nét tương đồng nhưng cũng có nhiều điểm khác biệt. Trước hết là sự khác biệt trong vị trí xuất hiện các thành phần của sự tình phát ngôn, trong tiếng Anh cấu trúc thường theo mô hình lần lượt là ngôn thể, phát ngôn thể, vị tố phát ngôn, tiếp ngôn thể/ đích ngôn thể. Trong ...

  • Luận án


  • Nguyễn Hữu Thọ;  Advisor:Trần Hồng Liên, Phạm Công Khâm (2020)

  • Luận án định vị được giá trị văn hóa tộc người, nhận dạng nội hàm, mối quan hệ, vai trò và sự cần thiết phát huy giá trị văn hóa Khmer Tây Nam Bộ trong xây dựng nông thôn mới nơi người Khmer sinh sống. Chỉ ra hiện trạng với những mặt tích cực, hạn chế, nguyên nhân và vấn đề đặt ra khi vận dụng giá trị văn hóa Khmer vào xây dựng nông thôn mới hiện nay. Dự báo và đề xuất&...