Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Sách


  •  (2020)

  • Cuốn sách chắt lọc từ công trình nghiên cứu công phu của các chuyên gia tham gia đề tài "Yếu tố văn hóa trong sự phát triển xã hội ta theo con đường xã hội chủ nghĩa", nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa, về mối quan hệ giữa văn hóa và phát triển, văn hóa và sự phát triển xã hội ta theo con đường xã hội chủ nghĩa, góp phần vào công tác giáo dục nhận thức lý luận và tiến hành công tác văn hóa trong tình hình mới...

  • Sách


  •  (2020)

  • Giới thiệu nền văn hóa - văn minh Ấn Độ trong quá khứ cũng như những thành tựu về kinh tế, quản lý xã hội và phát triển đất nước của Ấn Độ ngày nay. Những giáo lý cơ bản và vai trò của Mahatma Gandhi trong phong trào dân tộc Ấn Độ. Đồng thời nêu ra các chính sách phát triển hạt nhân, phát triển kinh tế và năng lược cùng những vấn đề xã hội đặt ra với nạn đói nghèo ở Ấn Độ.

  • Sách


  •  (2022)

  • Cuốn sách trình bày những vấn đề cơ bản của chính sách tôn giáo của Mỹ. Đặc biệt, tác giả đã đem đến một “góc nhìn” mới, chỉ ra những thành công và hạn chế trong chính sách tôn giáo của Mỹ và phân tích những tác động đối với Việt Nam; làm sâu sắc hơn quan điểm về công tác tôn giáo của Đảng Cộng sản Việt Nam được đề ra trong Văn kiện Đại hội XIII.