Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Khánh Tùng, Trần Bá Hùng (2021-02-18)

 • Bài viết trình bày vai trò của di sản văn hóa trong quá trình phát triển mạnh mẽ với công cuộc công nghiệp hóa - hiện đại hóa và tập trung phân tích những vấn đề đặt ra trong quản lý nhà nước về di sản văn hóa ở Việt Nam hiện nay, từ đó đưa ra giải pháp hoàn thiện quản lý nhà nước về di sản văn hóa

 • Bài trích


 • Nguyễn Thị Thu Hoài (2020-04)

 • Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa dân tộc nói chung và di sản văn hóa tộc người thiểu số nói riêng là nhiệm vụ quan trọng để xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Tây Bắc là khu vực có nhiêu tộc người thiểu số với nền văn hóa đa dạng, là một nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Việc bảo tồn, phát huy nguồn đặc biệt này để phát triển...

 • Luận án


 • Trần Quang Huy;  Advisor:Phạm Văn Nhuận, Nguyễn Văn Thanh (2021)

 • Luận án đưa ra, phân tích, luận giải quan niệm vai trò nhân tố chủ quan trong phát huy di sản văn hóa ở Tuyên Quang. Đồng thời, luận giải những nhân tố cơ bản quy định việc thực hiện vai trò nhân tố chủ quan trong phát huy di sản văn hóa ở Tuyên Quang. Trên cơ sở những vấn đề lý luận và tình hình thực tiễn, luận án đã đề xuất một số giải pháp cơ bản, có tính khả thi nhằ...

 • Bài trích


 • Trần Hữu Sơn (2021-08-18)

 • Thời gian qua, các loại hình du lịch, nhất là du lịch di sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số có nhiều chuyển biến, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội các địa phương. Song, du lịch di sản cũng gây không ít tác động tiêu cực đến việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa. Do đó, việc thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm giải quyết hài hòa mối quan hệ giữa bả...

 • Bài trích


 • Trần Quốc Hùng (2020-01)

 • Thực tiễn bảo vệ và phát huy di sản văn hóa Việt Nam trong những năm qua gặp không ít khó khăn và bất cập từ góc độ quản lý nhà nước, vai trò của cộng đồng và sự tham gia của các bên liên quan. Những bất cập này đã làm nảy sinh những rào cản, mâu thuẫn giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ, phát huy các giá trị di sản văn hóa truyền thống. Làm thế...