Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Lan Hương (-)

 • Bài viết nêu thực trạng công tác tìm kiếm, phát hiện và nuôi dưỡng tài năng trong ngành du lịch chưa được quan tâm đúng cách do nhiều yếu tố khách quan và chủ quan. Những số liệu chỉ ra việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ nguồn nhân lực, các giải pháp nhằm phát huy tính tích cực của tài năng trong lĩnh vực du lịch ở tất cả các cấp quản lý, các địa phương và cả cộng đồng ...

 • Bài trích


 • Nguyễn Phúc Lưu (2015)

 • Bài viết đề cập đến tiềm năng và hiện trạng du lịch di sản văn hóa Hà Nội. Trước hiện trạng trên, các cơ quan chức năng cần có sự kiểm soát, quản lý chặt chẽ, quy hoạch tổ chức không gian và đầu tư hợp lý, xây dựng một kế hoạch và chiến lược cụ thể trong việc quản lý phát triển các giá trị di sản văn hóa để vừa bảo tồn, vừa phát huy được tối đa các giá trị di sản vă...

 • Bài trích


 • Trần Thúy Vân (2015)

 • Nhiều quốc gia trên thế giới đạt được những thành tưu to lớn trong phát triển du lịch dựa vào bản sắc văn hóa, các điều kiện, tiềm năng cũng như các chính sách và kinh nghiệm... Đối với sự phát triển của du lịch, các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch đóng vai trò rất quan trọng nếu đáp ứng các yêu cầu mà nhiệm vụ phát triển ngành Du lịch đặt ra.

 • Bài trích


 • Nguyễn Mạnh Hùng, Đặng Thùy Trang (2015)

 • Quản lý nhà nước đối với phát triển nguồn nhân lực ngành du lịch có một vai trò quan trọng trong việc thúy đẩy phát triển chung của ngành, cần được xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai đội ngũ lao động chất lượng cao, số lượng đủ, cơ cấu hợp lý. Sự phát triển của nguồn nhân lực sẽ tạo nên một diện mạo mới cho ngành, phù hợp với điều kiện hội nhập ngành càng sâu rộng trong khu&...

 • Luận án


 • Hoàng Thị Bích Loan (2018)

 • Làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững bao gồm quan điểm, đặc điểm, vai trò, nội dung và các nhân tố ảnh hưởng đến kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững; Phân tích và đánh giá những thành tựu và hạn chế của kinh tế du lịch theo hướng phát triển bền vững ở tỉnh Thừa Thiên Huế từ năm 2006 đến 2016 dựa trên các nhóm tiêu chí...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Ánh Tuyết;  Advisor:Đào Thị Phương Liên (2020)

 • Luận án đã bước đầu phân tích vai trò nhà nước đối với phát triển du lịch ở Việt Nam sau khi hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC). Cụ thể là: (i) xây dựng chiến lược, quy hoạch phát triển du lịch; (ii) Xây dựng hệ thống luật pháp, chính sách phát triển du lịch; (iii) xây dựng tổ chức bộ máy và quản lý phát triển du lịch; (iv) thúc đẩy hợp tác quốc tế trong phát triển du lịch;&...