Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tài liệu tham khảo khác


 • Bùi Hoài Sơn (2019-07-19)

 • Bài viết trình bày những yêu cầu bức thiết được đặt ra đối với văn hóa Việt Nam là cần hoàn thiện thể chế văn hóa cho phù hợp với những điều kiện mới và để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Phạm Tiết Khánh (2021-07-30)

 • Tây Nam Bộ là vùng văn hóa giàu bản sắc. Tuy nhiên, những năm gần đây, mặt trái của kinh tế thị trường, quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu đã có những tác động trực tiếp đến văn hóa Tây Nam Bộ, đặt ra nhiều thách thức đối với việc phát triển bền vững vùng đất này. Do đó, những biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt và đồng bộ trong hoạch định và thực&...

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Nguyễn Thị Mai Anh (2020-11-30)

 • Bài viết trình bày những nhận thức mới về giá trị cho phát triển bền vững, đánh giá văn hóa là nền tảng vững bền cho sự phát triển của tất cả các quốc gia, là một nguồn lực to lớn, là một phần quan trọng trong tổng thể sức mạnh nội sinh của mỗi dân tộc, quốc gia.

 • Tài liệu tham khảo khác


 • Đinh Xuân Dũng (2019-08-23)

 • Từ những năm cuối của thế kỷ XX, thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cuộc khủng hoảng tài chính có quy mô lớn trên bình diện toàn cầu đã đặt ra yêu cầu phát triển bền vững. Một loạt vấn đề được đưa ra là quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển, những thành tố bảo đảm cho sự phát triển bền vững và quan hệ biện chứng của các thành tố đó; vai trò của văn hóa,&...

 • Bài trích


 • Lê Văn Yên (2021-07-28)

 • Văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, là mục tiêu và động lực phát triển đất nước. Văn hóa có vai trò quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người và bản sắc, cốt cách dân tộc. Ngày nay, văn hóa còn được xác định là một trong những yếu tố có vai trò quyết định sức mạnh và vị thế của mỗi quốc gia, dân tộc trên trường quốc tế. Vì thế, xây dựng văn hóa Việt Nam ...

 • Luận án


 • Mai Thị Trang;  Advisor:Nguyễn Văn Tài, Mai Quang Hiện (2021)

 • Luận án đã phân tích, đánh giá thực trạng cả mặt ưu điểm và khuyết điểm thực hiện phát huy giá trị văn hoá dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững Tây Nguyên hiện nay. Đồng thời, khái quát những vấn đề đặt ra đối với phát huy giá trị văn hoá dân tộc thiểu số trong phát triển bền vững Tây Nguyên hiện nay. Luận án đã đề xuất và luận giải ba nhóm giải pháp cơ bản, khả thi để&...

 • Bài trích


 • Chu Văn Cấp (2019-09-08)

 • Bài viết phân tích xây dựng văn hóa trong kinh tế, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa doanh nhân với ý thức tôn trọng pháp luật, giữ chữ tín, cạnh tranh lành mạnh... là chủ trương xuyên suốt qua nhiều kỳ đại hội của Đảng và Nhà nước ta. Song trên thực tế, vẫn còn nhiều vướng mắc, hạn chế trong quá trình thực hiện, đòi hỏi những biện pháp căn bản và hiệu quả để xây dựng được văn...