Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Nguyễn Thị Thu Hằng (2021)

  • Bài viết tập trung phân tích thực trạng về vai trò của Nhà nước đối với phát triển du lịch giai đoạn 2016 – 2019, từ đó đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng ở tầm vĩ mô nhằm tiếp tục thúc đẩy du lịch Việt Nam