Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Luận án


 • Bùi Thị Minh Hải;  Advisor:Mai Quỳnh Nam, Đỗ Thị Thu Hằng (2019)

 • Khảo cứu thông điệp báo chí là một phương pháp tiếp cận khoa học có hiệu quả cao để t m ra tính chất của thông điệp, là cơ sở giúp các nhà nghiên cứu, các nhà quản lý xã hội nhận diện thực trạng, những tác động, ảnh hưởng, cũng như xu hướng phát triển hôn nhân có yếu tố nước ngoài, trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, chính sách chiến lược, và bổ sung, hoàn thiện pháp luật&#x...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Lên;  Advisor:Nguyễn Thị Thọ (2019)

 • Luận giải về sự hình thành và biến đổi của đạo hiếu ở Việt Nam: xuất phát từ quy luật tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội, luận án đã làm rõ cơ sở hình thành và nội dung, vai trò của đạo hiếu trong đời sống xã hội; làm rõ khái niệm và đặc trưng của sự biến đổi đạo hiếu ở Việt Nam.

 • Luận án


 • Nguyễn Minh Thắng;  Advisor:Hoàng Thế Liên (2019)

 • Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu ở trình độ tiến sỹ luật học về quản lý nhà nước đối với báo chí điện tử ở Việt Nan kết quả nghiên cứu của luận án có một số đóng góp chủ yếu về mặt khoa học như sau: (1) Qua việc phân tích làm rõ khái niệm, đặc điểm của báo chí điện tử; khái niệm nội dung của quản lý nhà nước đối với báo chí điện tử, các yếu tố ảnh h...

 • -


 • Nguyễn Huy Hiệu (2014)

 • Chiến thắng Điện Biên Phủ là kết quả hợp thành của nhiều nhân tố dân tộc và thời đại, là đỉnh cao của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong thời đại mới dưới sự lãnh đạo của chủ tịch Hồ Chí Minh thể hiện sức mạnh trí tuệ của đập tan cứ điểm phòng ngự mạnh nhất của thực dân Pháp ở Điện Biên Phủ

 • Luận án


 • Tạ Hoàng Mai Anh;  Advisor:Cù Lệ Duyên (2020)

 • Kết quả nghiên cứu có thể bổ sung/đóng góp vào phần dữ liệu lý luận, phê bình về thể loại CKNTVN Thông qua việc nghiên cứu những kỹ thuật thanh nhạc, ngôn ngữ âm nhạc của thể loại CKNT ở Việt Nam, luận án là một tài liệu tham khảo cho những người hoạt động biểu diễn, sáng tác… Kết quả của luận án có thể tạo cơ sở cho việc mở rộng nghiên cứu trong tương lai theo hướng so...

 • Luận án


 • Lê Khánh Ly;  Advisor:Hoàng Quốc Bảo, Phạm Ngọc Trung (2020)

 • Luận án tiếp cận tuyên truyền như là một hoạt động có mục đích, từ đó đưa ra định nghĩa về tuyên truyền giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu là hoạt động mà chủ thể tuyên truyền sử dụng những phương thức để truyền tải giá trị văn hóa của tín ngưỡng thờ Mẫu, giúp cho đối tượng có nhận thức đúng về giá trị văn hóa của tín ngưỡng; đồng thời động viên, cổ vũ họ tự giác, tích cự...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Ngân;  Advisor:Lê Thị Hường, Bùi Thanh Truyền (2020)

 • Luận án đã xác định các khái niệm công cụ trong việc nghiên cứu tiểu thuyết các nhà văn nữ từ lý thuyết nữ quyền, nhận diện và phác thảo dòng chảy/ đặc tính riêng của tiểu thuyết nữ trong bản đồ thể loại văn học Việt Nam giai đoạn 1986 - 2010. Luận án đã lý giải được cảm quan về đời sống xã hội và con người của các nhà văn nữ trên cả hai...