Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Authors: Lý Việt Thanh (2023-10)

 • Bài viết phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường chuyển đổi số trong ngành Du lịch của Việt Nam trong thời gian tới

 • Sách


 •  (1966)

 • Tuyển tập các bài thơ của tác giả nước ngoài (tập thơ thế giới chống Mỹ) viết về lòng yêu mến Việt Nam của các tác giả. Ca ngợi tinh thần anh dũng của nhân dân Việt Nam, tố cáo tội ác của bọn xâm lược, bè lũ tay sai, những tiếng thơ trên năm châu thế giới đều muốn chứng tỏ một điều: đoàn kết với nhân dân Việt Nam, tin tưởng vào thắng lợi cuối cùng của nhân dân Việt Nam.

 • Sách


 •  (1970)

 • Cuốn sách đã nêu lên và góp phần giải quyết một số vấn đề lý luận có tính chất chỉ đạo, đặc biệt là vấn đề thể hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong sáng tác văn nghệ.

 • Sách


 •  (1959)

 • Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, miền Bắc Việt Nam được giải phóng hoàn toàn. Nhiệm vụ trước mắt của Đảng và nhân dân ta là khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa, chuẩn bị cho việc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất đất nước. Đảng và Chính phủ đã đề ra kế hoạch 3 năm khôi phục kinh tế, phát triển văn hóa (1955-1957). Kế hoạch đã đạt được những thành tựu to lớn, đưa miền Bắc Việt Nam bước đầu từ cuộc sống chiến tranh sang cuộc sống hòa bình, xây dựng...

 • Sách


 •  (1968)

 • Tài liệu nghiên cứu bước đầu về một số vấn đề, một số tác giả tiêu biểu, tìm hiểu những nhân tố tích cực và tiêu cực của văn học hiện thực phê phán, khẳng định công việc phê phán, bóc trần những tội ác xấu xa tàn bạo của kẻ địch là một nhiệm vụ quan trọng của văn học nghệ thuật vì vậy việc nghiên cứu đề tiếp thu các di sản văn học hiện thực phê phản lại là một việc cần thiết. Đây là cuốn hồi ký của Bà Nguyễn Thị Định ghi lại một vài giai đoạn chiến đấu trong cả quá trình hoạt động cách mạng vô củng phong phú, sôi nổi của Bà, cũng như của nhân dân và phụ nữ miền Nam nói chung.

 • Sách


 •  (1974)

 • Trình bày một số vấn đề về sự phát triển của văn học dân gian cổ truyền Việt Nam theo hướng lịch sử, từ buổi đầu hình thành cho đến ngày nay: Chú trọng đến các tác phẩm tiêu biểu, phác họa quá trình phát triển của từng thể loại, văn học dân gian vận động và tham gia vào sự vận động của lịch sử Việt Nam của văn hóa và văn học Việt Nam vừa định hình vừa biến chuyển theo tình hình thực tiễn, sự viện trợ và hội tụ các loại sự kiên văn hóa khác.

 • Sách


 •  (1966)

 • Cuốn sách tập hợp các bài bút ký đăng trên báo Diễn đàn nhân dân, cơ quan Trung ương của Đảng công nhân thống nhất Ba-lan và trên các báo khác của Ba-lati, Cộng hòa dân chủ Đức, Liên-rô, Việt-Nam của bà Moonika Varnenxka về cuộc chiến tranh gian khổ nhưng tất thắng của nhân dân miền Nam Việt Nam.

 • Sách


 •  (1973)

 • Nêu rõ vị trí, tác dụng và nội dung của phong hóa, đề ra phương hướng tổ chức, chỉ đạo xây dựng phong hóa cùng những biện pháp tiến hành nhằm xây dựng một nếp sống mới, thói quen mới thích hợp với hoàn cảnh nước ta.