Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Bài trích


 • Nguyễn Huy Phòng (2018-04)

 • Văn hóa Việt Nam là thành quả của quá trình lao động sáng tạo, gìn giữ và bảo vệ quốc của nhân dân trong suốt chiều dài lịch sử, hình thành nên bản sắc văn hóa độc đáo, kết tinh thành hệ giá trị cao đẹp. Hiện nay; quá trình hội nhập quốc tế đã mang lại nhiều cơ hội để tạo dựng những giá trị tích cực, góp phần làm giàu bản sắc văn hóa dân tộc, song cũng đặt ra không ít&#...

 • Luận án


 • Trịnh Huỳnh An;  Advisor:Trần Nho Thìn, Lê Thanh Nga (2021)

 • Luận án là một nỗ lực lần đầu tiên nghiên cứu không phải một nhân vật hoàng đế cụ thể của một triều đại xác định mà là kiểu loại hình nhân vật hoàng đế. Nỗ lực nghiên cứu đó được thực hiện qua thao tác hệ thống hóa tư liệu nghiên cứu. Luận án đã rà lại hệ thống các sáng tác văn học thể hiện cái nhìn chủ quan, tự thuật (cái nhìn từ bên trong) của các bậc hoàng đế và cái&#...

 • Luận án


 • Nguyễn Văn Thương;  Advisor:Hồ Quốc Hùng, Trần Minh Hường (2021)

 • Luận án đã phân tích và chỉ ra những điểm đặc trưng, bản chất thể loại của giai thoại Việt Nam trên các bình diện nội dung và hình thức (cảm hứng, nhân vật, đề tài, kết cấu,…). Những đặc trưng đó chứng tỏ giai thoại thực sự là một thể loại của tự sự dân gian, cần phải được thừa nhận. Đây là một trong những đóng góp quan trọng của luận án về mặt lý thuyết thể loại của giai thoại.&#...

 • Luận án


 • Dương Tô Quốc Thái;  Advisor:Hà Minh Hồng (2021)

 • Đề tài giúp cho giới Sử học, khôi phục lại một phần bức tranh về hoạt động của Ngân hàng Đông Dương trong quá trình thực dân Pháp đánh chiếm Bắc Kỳ và cả nước (từ năm 1883 đến năm 1896). Tiếp sau thời kỳ đó, là hoạt động của Ngân hàng Đông Dương trong quá trình thực dân Pháp tiến hành khai thác thuộc địa ở Việt Nam từ năm 1897 cho đến năm 1945. Và thời kỳ cuối, là sự hỗ trợ&#...

 • Bài trích


 • Phạm Duy Đức (2021-03)

 • Tài liệu đề cập đến cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng hệ giá trị quốc gia và hệ giá trị văn hóa; nhận thức của Đảng về xây dựng hệ giá trị văn hóa và con người; một số vấn đề đặt ra trong nghiên cứu, xác định và triển khai xây dựng hệ giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa và chuẩn mực con người gắn với giữ gìn, phát triển hệ giá trị gia đình Việt Nam ...

 • Luận án


 • Đinh Thị Phương Thu;  Advisor:Lã Nhâm Thìn (-)

 • Luận án đã giới thuyết khái niệm dân và tư tưởng thân dân, bước đầu làm sáng tỏ tiền đề hình thành tư tưởng thân dân trong văn học trung đại Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XVII. Luận án đã tiến hành khảo sát và thống kê khoảng hơn 60 tác giả với khoảng hơn 400 tác phẩm giai đoạn này. Từ kết quả khảo sát và phân loại, luận án đã phân tích, tìm hiểu tư tưởng thân dân&...

 • Bài trích


 • Nguyễn Đình Lâm (2021-01)

 • Nghi lễ Phật giáo ở Việt Nam do tỉnh vũng miền và tông phái, đồng thời do ảnh hưỏng ít nhiều của Phật giáo Trung Hoa kéo dài nhiều thế kỷ mà có những đặc điểm tương đối riêng ở các vùng, đặc biệt là ở châu thồ Bắc bộ, Huế và thành phố Hồ Chí Minh. Mặc dù chịu sự chi phối trực tiếp từ giáo lý, giáo luật của đạo Phật nhung nghi lễ Phật giáo ở Việt Nam nói chung đã góp ...

 • Luận án


 • Nguyễn Thị Mai Quyên;  Advisor:Vũ Anh Tuấn, Nguyễn Thị Huế (2021)

 • Luận án đóng góp những hình dung sơ lược về không gian xã hội Thái tộc tập trung vào một số mối quan hệ xã hội cơ bản từ góc độ truyện kể địa danh. Việc nghiên cứu không gian xã hội tộc người từ phương diện ngữ văn dân gian tuy đã được thực hiện bởi một số nghiên cứu đi trước, song đối với ngành Thái học, đây vẫn là thử nghiệm đầu tiên, cung cấp cách nhìn mới cho văn học ...

 • Luận án


 • Hoàng Ngọc Diệp;  Advisor:Đỗ Thị Kim Liên, Nguyễn Hoài Nguyên (2021)

 • Luận án đã chỉ ra đặc điểm cấu tạo của truyện cười HĐVN gồm tiêu đề và nội dung truyện được xây dựng dựa trên ba phần: mở thoại, thân thoại, kết thoại. Từ đó, phân tích cấu tạo của truyện cười từ góc nhìn hội thoại và chỉ ra các đặc trưng về lời thoại, cặp thoại, cuộc thoại, các dạng hội thoại của truyện cười HĐVN. Đồng thời, chỉ ra cách thức tạo “chốt” về nghĩa để gây cười qua cá...

 • Bài trích


 • Phạm Đình Dũng (2021-05)

 • Du lịch xanh không những là sự bảo đảm cho phát triển du lịch bền vững, mà còn là giải pháp giúp gia tăng lượng khách có mức chi tiêu cao và có ý thức, hành động văn minh khi tham gia du lịch. Trong khuôn khổ của bài viết, tác giả giới thiệu kinh nghiệm phát triển du lịch xanh ở một số quốc gia châu Á, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm cho phát triển du lịch xanh tại Việt...