Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 •  (2023)

 • Cuốn sách cung cấp những thông tin, định hướng nội dung xây dựng văn hóa gia đình cho cán bộ quản lý văn hóa cơ sở và người dân. Từ đó góp phần thực hiện nâng cao chất lượng phong trào xây dựng gia đình văn hóa hiện nay.

 • Sách


 •  (2018)

 • Nội dung của cuốn sách nêu lên các khái niệm, phân loại và định nghĩa các địa danh, vị trí của địa danh trong ngôn ngữ học; lược sử địa danh học Thế giới và Việt Nam. Đồng thời nêu ra các nguyên tắc, phương pháp nghiên cứu địa danh, chức năng của địa danh, lợi ích của việc nghiên cứu địa danh và quan hệ giữa địa danh và nhân danh.

 • Sách


 •  (2019)

 • Cuốn sách trình bày về đặc điểm và sự đa dạng của văn hóa theo vùng và phân vùng ở Việt Nam. Tác giả nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự tôn trọng và hiểu biết về văn hóa vùng và phân vùng văn hóa, đồng thời thể hiện sự đa dạng và sự gắn kết của quốc gia trong việc duy trì và phát triển văn hóa độc đáo.

 • Sách


 •  (2019)

 • Sách tập trung vào ba vấn đề lớn: Cuộc đấu tranh giữa phái “chủ chiến" và "chủ hòa" xoay quanh sự lựa chọn con đường, giải pháp đối phó sự xâm lược thực dân Pháp; Cuộc đấu tranh anh dũng của nhân dân chống cuộc chiến tranh xâm lược của thực dân Pháp cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX; Nhận diện, đánh giá một số nhân vật lịch sử đương thời. Giúp bạn đọc nắm bắt giai đoạn lịch sử đặc biệt của dân tộc ta thời cận đại.

 • Sách


 •  (2018)

 • Sách được phát triển trên công trình Luận văn tiến sĩ của Nguyễn Xuân Thọ để đưa ra một công trình nghiên cứu, hiệu chính về một vài giai đoạn trong quan hệ Pháp và Việt Nam. Sách tìm hiểu về lịch sử Việt Nam, giúp bạn đọc có cái nhìn đúng đắn hơn về giai đoạn lịch sử và mối quan hệ Pháp – Việt những năm 1858-1897.

 • Sách


 •  (2018)

 • Cuốn sách khái quát về tín ngưỡng dân gian các dân tộc ở Việt Nam, bằng cách đi sâu nghiên cứu một số tín ngưỡng riêng lẻ. Đồng thời, nghiên cứu về Lễ hội cổ truyền, tổng thuật về tình hình nghiên cứu tín ngưỡng, lễ hội ở Việt Nam và nước ngoài.

 • Sách


 •  (2016)

 • Cuốn sách là kết quả của quá trình giảng dạy gắn liền với nghiên cứu khoa học, cập nhật thông tin, gắn kết những phương pháp khoa học liên ngành, khu vực học, cập nhật thông tin, gắn kết những phương pháp khoa học liên ngành, khu vực học,…của Bộ môn Lịch sử Đô thị về mảng đề tài lịch sử đô thị Việt Nam.

 • Sách


 •  (2017)

 • Cuốn sách Di sản cổ văn Việt Nam (Truyện Nôm khuyết danh) được xuất bản nhằm góp phần tích cực thực hiện Nghị quyết Trung ương V khóa VIII của Đảng các chủ trương, chính sách bảo tồn, phát triển, phổ biến những di sản văn hóa, văn học, nghệ thuật quý giá của dân tộc của Đảng và Nhà nước.