Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Bài trích


  • Hoàng Thị Lan (2022-02)

  • Vấn đề tôn giáo, dân chủ, nhân quyền luôn là tâm điểm mà các thế lực thù địch lợi dụng nhằm chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam. Bài viết nhận diện một số quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc tự do tôn giáo ở Việt Nam được đề cập trong các Báo cáo thường niên của ủy ban Tự do tôn giáo quốc tế Hoa Kỳ (USCIRF) và một số trang mạng xã hội, đồng thời, đưa ra những bằng chứng...

  • Bài trích


  • Lê Văn Lợi (2022-01)

  • Hương ước là bộ quy tắc ứng xử mẫu mực do cộng đồng dân cư nông thôn Việt Nam tự nguyện thỏa thuận soạn thảo và sử dụng làm thước đo phẩm giá, nhân cách và điều chỉnh các quan hệ xã hội trong đời sống, lao động sản xuất của cộng đồng làng xã. Trong thời gian qua, nhiều cộng đồng dân cư nông thôn đã quan tâm đến việc bảo tồn, phát huy giá trị của các bản hương ước truyề...

  • Bài trích


  • Trịnh Thị Hạnh (2022-03)

  • Văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng đối với phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề tiếp tục xây dựng, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam được Đảng, Nhà nước ta xác định là mục tiêu, nhiệm vụ có vai trò là nền tảng nhằm kết hợp chặt chẽ, hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống và giá trị hiện đại để phát triển đất nước nhanh&#x...