Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Sách


 • - (2019)

 • Tập 1 của bộ sách "Văn hóa biển đảo Việt Nam" nghiên cứu lý thuyết, cách tiếp cận và tình hình nghiên cứu văn hóa biển đảo Việt Nam ở trong nước và nước ngoài; làm rõ chủ thể, sự phát triển và giá trị của văn hóa biển đảo Việt Nam; kinh nghiệm trong việc bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa biển đảo của một số nước trên thế giới; phân tích thực trạng công tác bảo vệ và...

 • Sách


 • - (2020)

 • Nhân cách văn hóa là sản phẩm sống động, có mức độ phát triển phong phú, toàn diện, là diện mạo phát triển tập trung của các cá nhân trong xã hội. Các hệ giá trị Việt Nam tiêu biểu nhất bao gồm: Tình cảm gia đình và đại nghĩa dân tộc, công ăn việc làm, công bằng xã hội…Cuốn sách này chính là chuẩn mực tạo nên nhân cách con người có sự phát triển toàn diện về mặt thể chất, năng...

 • Sách


 • - (2020)

 • Nội dung xuyên suốt cuốn sách về Nho học và các vấn đề của Nho học trong mối quan hệ với lịch sử tư tưởng Việt Nam. Cuốn sách cho thấy tư tưởng của Nho học từ khi nó được truyền vào Việt Nam và gắn liền với lịch sử - xã hội của đất nước từ thời trung đại cho đến thời cận đại; về mối quan hệ của Nho học với tín ngưỡng, tôn giáo, văn hoá, tinh thần của dân tộc trong l...

 • Sách


 • - (2020)

 • Cuốn sách gồm 3 chương: nghiên cứu cơ sở lý luận của quản lý Nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo ở Việt Nam; Phân tích thực tiễn quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam; Trình bày các quan điểm, phương hướng và đề xuất các giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động tôn giáo ở Việt Nam trong thời gian tới.

 • Sách


 • - (2020)

 • "Dấu ấn khơi dòng văn hóa Việt" viết về những danh nhân đã có công dựng xây và bồi đắp nền văn hóa của dân tộc Việt Nam từ thời dựng nước cho tới những năm cuối thế kỷ XIX, đó là các vua Hùng, bốn vị "tứ bất tử", ông tổ các ngành nghề, là những người có công khai mở nền âm nhạc, hội họa, điện ảnh, thơ ca... hiện đại.