Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


 • previous
 • 1
 • next
Item hits:
 • Bài trích


 • Vũ Công Giao (2017)

 • Bài viết phân tích một số vấn đề về vận động chinh sách công. Các vấn đề được đề cập và phân tích bao gồm: Khái niệm, cơ sở, bán chất, chủ thể, lịch sử phát triển, các khía cạnh tích cực, tiêu cực, các hình thức, phương pháp và nguyên tắc vận động chính sách công.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Chương trình châu Á, Đại học Harvard (2008)

 • Bài viết này trình bày một khuôn khổ chiến lược giúp Việt Nam xác định các ưu tiên và đưa ra các quyết sách kinh tế cho những năm đầu thế kỷ 21. Bài viết phân tích vai trò trọng tâm của giáo dục trong mô hình phát triển của Đông Á, từ đó nêu bật lên sự cần thiết phải cải cách toàn diện và triệt để nền giáo dục của Việt Nam.

 • Chuyên đề nghiên cứu


 • Chương trình Việt Nam, ĐH Harvard (2008)

 • Bài viết này trình bày một khuôn khổ chiến lược giúp Việt Nam xác định các ưu tiên và đưa ra các quyết sách kinh tế cho những năm đầu thế kỷ 21. Bài viết phân tích vai trò trọng tâm của giáo dục trong mô hình phát triển của Đông Á, từ đó nêu bật lên sự cần thiết phải cải cách toàn diện và triệt để nền giáo dục của Việt Nam.

 • Bài trích


 • Trần Thị Vành Khuyên (2015)

 • Bài viết làm rõ những vấn đề về việc nhân dân tham gia hoạch định chính sách công, những khó khăn hạn chế trong việc lấy ý kiến của người dân tham gia, từ đó đưa ra các gợi ý nhằm thu hút sự tham gia của người dân trong hoạch định chính sách

 • previous
 • 1
 • next