Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Tạp chí


 • Đỗ Ngân Bình (2008)

 • Trên cơ sở đánh giá một cách khái quát việc ban hành và việc thực hiện các quy định về Bảo hiểm y tế ở Việt Nam, bài viết xác định một số nhóm giải pháp cơ bản nhằm hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm y tế, nâng cao hiệu quả áp dụng của các quy định này trong việc chăm sóc sức khỏe của người dân.

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2015-3)

 • Báo cáo phân tích đánh giá tình trạng sức khoẻ, các yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ và cập nhật, đánh giá thực trạng hệ thống y tế Việt Nam. Phân tích chủ đề về tăng cường dự phòng và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm. tổng hợp các nhận định chính về thực trạng hệ thống y tế Việt Nam và về chủ đề tăng cường phòng chống bệnh không lây nhiễm; khuyến nghị các giải pháp cho cường đáp&#...

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2018)

 • Báo cáo JAHR cung cấp thông tin hỗ trợ xây dựng các giải pháp triển khai Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của ngành y tế; và hỗ trợ xây dựng các chính sách bảo đảm già hoá khoẻ mạnh ở Việt Nam. Cung cấp bảng tóm tắt các chỉ số giám sát và đánh giá liên quan đến các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm của ngành y tế và các mục tiêu phát triển bền vững liên quan y ...

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2013-11)

 • Cập nhật thực trạng hệ thống y tế Việt Nam. Phân tích rõ vấn đề bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; và kết luận, tổng hợp các nhận định chính về thực trạng hệ thống y tế Việt Nam và chủ đề bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; khuyến nghị giải pháp cho những vấn đề ưu tiên của kế hoạch năm 2014 và những năm tiếp theo.

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2009-12)

 • Đánh giá thực trạng và xác định các vấn đề ưu tiên của ngành y tế, nhằm hỗ trợ cho việc lập kế hoạch hằng năm của Bộ Y tế, đồng thời làm cơ sở cho việc lựa chọn các vấn đề trọng tâm trong hợp tác và đối thoại giữa ngành y tế Việt Nam và các đối tác nước ngoài. Các mục tiêu cụ thể của Báo cáo JAHR gồm: Cập nhật thực trạng ngành y tế, trong đó có đánh giá tiến độ ...

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2008-11)

 • Cập nhật tổng quát thực trạng ngành y tế Việt Nam trong năm 2008 và các nhiệm vụ chung của ngành y tế trong năm 2009. Tổng quan hệ thống tài chính y tế Việt Nam; thực trạng và các vấn đề đặt ra trong việc huy động tài chính từ các nguồn: NSNN, BHYT, viện trợ nước ngoài, chi trả từ tiền túi của hộ gia đình, các nguồn lực của xã hội; một số vấn đề liên quan đến cơ chế quản ...

 • 2014


 • Aparnaa Somanathan; Ajay Tandon; Đào Lan Hương; Kari L. Hurt; Hernan L. Fuenzalida-Puelma (2014)

 • Báo cáo được soạn thảo dựa trên một loạt các tài liệu, phân tích chuyên đề cũng như các nghiên cứu, phân tích độc lập khác. Các tài liệu, phân tích chuyên đề được thực hiện dưới sự hướng dẫn chung của bà Aparnaa Somanathan.