Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
  • Luận án


  • Nguyễn Thị Thu Hường;  Advisor:Lê Văn Quảng (2020)

  • Kết quả từ nghiên cứu cho thấy: Thời gian sống thêm toàn bộ (OS) trung vị là 7,13 tháng, tỷ lệ OS 1 năm và 5 năm tương ứng là 36% và 5%. Thời gian sống thêm bệnh không tiến triển (PFS) trung vị 4,57 tháng, tỷ lệ PFS 1 năm và 5 năm tương ứng là 23% và 2%. Tỷ lệ đáp ứng thấp 4,5%, tỷ lệ kiểm soát bệnh (DCR) 59%, tỷ lệ đáp ứng AFP đạt 4,9%. Độc tính: tỷ lệ gặp độ...

  • Tài liệu tham khảo khác


  • - (-)

  • Tiêu chuẩn Việt Nam: Giường bệnh nhân đa năng. Tiêu chuẩn này áp dụng cho giường bệnh nhân đa năng bốn khúc, ba tay quay loại có bánh xe và không có bánh xe, dùng trong các cơ sở y tể. Sau đây gọi là giường.