Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2017-01-20)

 • Tổng kết những kết quả đạt được trong năm 2016 của ngành y tế. Đề ra các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách ngân sách năm 2017. Đưa ra một số đề xuất, kiến nghị đối với Chính phủ quan tâm hơn tới ngành y tế cũng như công tác chăm sóc sức khỏe người dân

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2015-3)

 • Báo cáo phân tích đánh giá tình trạng sức khoẻ, các yếu tố ảnh hưởng tới sức khoẻ và cập nhật, đánh giá thực trạng hệ thống y tế Việt Nam. Phân tích chủ đề về tăng cường dự phòng và kiểm soát các bệnh không lây nhiễm. tổng hợp các nhận định chính về thực trạng hệ thống y tế Việt Nam và về chủ đề tăng cường phòng chống bệnh không lây nhiễm; khuyến nghị các giải pháp cho cường đáp&#...

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2018)

 • Báo cáo JAHR cung cấp thông tin hỗ trợ xây dựng các giải pháp triển khai Kế hoạch 5 năm 2016 - 2020 của ngành y tế; và hỗ trợ xây dựng các chính sách bảo đảm già hoá khoẻ mạnh ở Việt Nam. Cung cấp bảng tóm tắt các chỉ số giám sát và đánh giá liên quan đến các mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch 5 năm của ngành y tế và các mục tiêu phát triển bền vững liên quan y ...

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2013-11)

 • Cập nhật thực trạng hệ thống y tế Việt Nam. Phân tích rõ vấn đề bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; và kết luận, tổng hợp các nhận định chính về thực trạng hệ thống y tế Việt Nam và chủ đề bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân; khuyến nghị giải pháp cho những vấn đề ưu tiên của kế hoạch năm 2014 và những năm tiếp theo.

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2010-12)

 • Báo cáo năm 2010 phân tích tổng thể thực trạng ngành y tế, xác định các vấn đề ưu tiên và các giải pháp trong thời gian tới, góp phần xây dựng Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011- 2020, Kế hoạch 5 năm ngành Y tế giai đoạn 2011-2015, đồng thời cũng kiểm điểm những tiến bộ trong việc thực hiện các giải pháp đã đề xuất của báo cáo JAHR những năm&#...