Current filters:

*Use filters to refine the search results.

Search


Item hits:
 • Báo cáo


 • Nguyễn Thị Xuyên, Dương Huy Liệu (2008-1)

 • Báo cáo đánh giá hoạt động tổ chức và quản lý hệ thống y tế, phát triển nguồn nhân lực, tài chính chăm sóc sức khỏe và cung cấp dịch vụ y tế. Ngoài ra, JAHR 2007 bao gồm một tổng quan giới thiệu về tình hình hiện tại và xu hướng trong tình trạng sức khỏe và yếu tố quyết định.

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2010-12)

 • Báo cáo năm 2010 phân tích tổng thể thực trạng ngành y tế, xác định các vấn đề ưu tiên và các giải pháp trong thời gian tới, góp phần xây dựng Chiến lược bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2011- 2020, Kế hoạch 5 năm ngành Y tế giai đoạn 2011-2015, đồng thời cũng kiểm điểm những tiến bộ trong việc thực hiện các giải pháp đã đề xuất của báo cáo JAHR những năm&#...

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2009-12)

 • Đánh giá thực trạng và xác định các vấn đề ưu tiên của ngành y tế, nhằm hỗ trợ cho việc lập kế hoạch hằng năm của Bộ Y tế, đồng thời làm cơ sở cho việc lựa chọn các vấn đề trọng tâm trong hợp tác và đối thoại giữa ngành y tế Việt Nam và các đối tác nước ngoài. Các mục tiêu cụ thể của Báo cáo JAHR gồm: Cập nhật thực trạng ngành y tế, trong đó có đánh giá tiến độ ...

 • Báo cáo


 • Bộ Y tế (2008-11)

 • Cập nhật tổng quát thực trạng ngành y tế Việt Nam trong năm 2008 và các nhiệm vụ chung của ngành y tế trong năm 2009. Tổng quan hệ thống tài chính y tế Việt Nam; thực trạng và các vấn đề đặt ra trong việc huy động tài chính từ các nguồn: NSNN, BHYT, viện trợ nước ngoài, chi trả từ tiền túi của hộ gia đình, các nguồn lực của xã hội; một số vấn đề liên quan đến cơ chế quản ...

 • 2014


 • Aparnaa Somanathan; Ajay Tandon; Đào Lan Hương; Kari L. Hurt; Hernan L. Fuenzalida-Puelma (2014)

 • Báo cáo được soạn thảo dựa trên một loạt các tài liệu, phân tích chuyên đề cũng như các nghiên cứu, phân tích độc lập khác. Các tài liệu, phân tích chuyên đề được thực hiện dưới sự hướng dẫn chung của bà Aparnaa Somanathan.