Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/41557
Title: Pháp luật bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật tại Việt Nam thực tiễn và một số kiến nghị
Authors: Nguyễn Hiền Phương
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Hiền Phương
Pháp luật
Bảo trợ xã hội
Người khuyết tật
Luật người khuyết tật
Nhóm đối tượng yếu thế
An sinh xã hội
Quyền được bảo vệ
Abstract: Bảo trợ xã hội đối với người khuyết tật (NKT) là một trong những nội dung thể hiện rõ nét quyền được bảo vệ của nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội vì mục tiêu an sinh xã hội. Với mục đích đưa ra được những kiến nghị, giải pháp cho việc hoàn thiện pháp luật bảo trợ xã hội đối với NKT trong điều kiện hiện nay ở Việt Nam, bài viết tập trung phân tích, đánh giá quy định pháp luật hiện hành và thực tiễn thực hiện. Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế trong quy định và thực hiện pháp luật, làm cơ sở cho việc đề xuất những kiến nghị, giải pháp hoàn thiện pháp luật. Những kinh nghiệm pháp luật và đặc biệt là giải pháp trong việc thực thi pháp luật của một số quốc gia tiến bộ cũng được dẫn chiếu, tiếp thu có chọn lọc nhằm hướng tới mục đích đảm bảo và nâng cao hơn nữa quyền được bảo vệ của NKT trong xã hội.
Issue Date: 2013
Type: Tạp chí
Extent: 10 trang
Method: Tạp chí Pháp luật – Đặc san pháp luật người khuyết tật 10/2013
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • LuathocDSNKT.2013_B10_BAotroxahoivoiNKT.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 463,86 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.