Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41613
Title: Trách nhiệm của tập đoàn xuyên quốc gia đối với quyền con người theo các quy định không có tính ràng buộc
Authors: Nguyễn Đức Minh
Keywords: Tạp chí Luật học
Nguyễn Đức Minh
Pháp luật
Tập đoàn xuyên quốc gia
Quyền con người
Kinh tế
Khoa học công nghệ
Tài chính
Doanh nghiệp
Abstract: Bài viết đề cập đến: Vai trò của tập đoàn xuyên quốc gia và vấn đề quyền con người; Trách nhiệm của tập đoàn xuyên quốc gia đối với quyền con người theo quy định không có tính ràng buộc và đưa ra một số khuyến nghị.
Issue Date: 2013
Type: Tạp chí
Extent: 8 trang
Method: Tạp chí Luật học số 07/2013
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc7.2013_B5_Trachnhiemtapdoanxuyenquocgia.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 384,93 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.