Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41617
Title: Chính sách pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam
Authors: Bùi Đức Hiển
Keywords: Tạp chí Luật học
Bùi Đức Hiển
Pháp luật
Chính sách
Kinh tế
Chính sách pháp luật
Phát triển bền vững
Đại hội đại biểu toàn quốc
Phát triển kinh tế
Abstract: Bài viết đề cập đến vấn đề phát triển bền vững trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng cộng sản Việt Nam và thực trạng chính sách, pháp luật môi trường bảo đảm phát triển bền vững ở Việt Nam hiện nay.
Issue Date: 2013
Type: Tạp chí
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Luật học số 08/2013
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc8.2013_B2_Chinhsachphapluatmoitruong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 322,08 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.