Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/41672
Title: Về phương pháp nghiên cứu của tội phạm học so sánh
Authors: Lê Thị Sơn
Keywords: Tạp chí Luật học
Lê Thị Sơn
Pháp luật
Tội phạm học
Tội phạm
Tội phạm học so sánh
Phòng ngừa tội phạm
An ninh
Abstract: Đối với mỗi quốc gia, sự phát triển tội phạm học so sánh không chỉ phục vụ lợi ích quốc gia về phòng ngừa tội phạm mà còn vì lợi ích hội nhập khu vực và quốc tế trong phòng ngừa tội phạm, nhằm giữ gìn an ninh chung của thế giới. Nhận thức đúng về tội phạm học so sánh là điều kiện cần thiết giúp chúng ta có thể chủ động hội nhập khu vực và quốc tế trong phát triển tội phạm học so sánh cũng như trong việc tham gia thực hiện các nghiên cứu về tội phạm học so sánh của khu vực và thế giới.
Issue Date: 2014
Type: Tạp chí
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Luật học số 03/2014
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • Luathoc3.2014_B6_PPnghiencuucuatoiphamhocsosanh.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 187,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.