Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/42036
Title: Hiến pháp năm 2013 và nguyên tắc tôn trọng, bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự
Authors: Đào Trí Úc
Keywords: Đào Trí Úc
Tạp chí Khoa học pháp lý
Pháp luật
Hiến pháp năm 2013
Hiến pháp
Quyền con người
Tố tụng hình sự
Công bằng
Công minh
Abstract: Hiến pháp năm 2013 đã cho thấy rằng, vấn đề bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự có thể được coi là trục xoay của toàn bộ các hoạt động tố tụng hình sự. Yếu tố "công bằng". "công minh" vì thế là biểu tượng chung, bao trùm một nền tư pháp, là bản tính của nền tư pháp. Theo đó, công bằng được hiểu trên hai bình diện. Ở bình diện thứ nhất, đó là yêu cầu về sự công bằng của các thủ tục tố tụng. Ở bình diện thứ hai, đó là yêu cầu về sự đối xử công bằng, có vị trí pháp lý, có các cơ hội pháp lý công bằng giữa các bên trong tố tụng.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 7 trang
Method: Tạp chí Khoa học pháp lý số 03/2015
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Hienphap2013_DaoTriUc.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 311,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.