Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42048
Title: Những đánh giá định tính về sự tồn tại của kênh truyền dn tín dụng ngân hàng ở Việt Nam
Authors: Lê Thái Phong
Keywords: Định tính
Đánh giá định tính
Tín dụng ngân hàng
Kênh truyền dẫn
Việt Nam
Ngân hàng Việt Nam
Thị trường vốn
Abstract: Bài viết bàn về đặc trưng của ngân hàng và về sự phát triển của thị trường vốn để thấy rõ những đặc tính về sự tồn tại của kênh truyền dẫn tín dụng ngân hàng ở Việt Nam
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số 6 (291)-2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • kenhtruyendantindungnganhang.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 10,09 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.