Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42100
Title: Nâng cao chất lượng lập pháp theo Hiến pháp năm 2013
Authors: Trần Ngọc Đường
Keywords: Trần Ngọc Đường
Tạp chí Nghiên cứu lập pháp
Pháp luật
Hiến pháp năm 2013
Hiến pháp
Lập pháp
Mô hình lập pháp
Abstract: Bài viết đề cập đến: (1) Hiến pháp năm 2013 - cơ sở hiến định cho việc đổi mới về chất mô hình lập pháp. (2) Mô hình lập pháp theo Hiến pháp năm 2013 - cơ sở hiến định để nhận thức thống nhất một số vấn đề còn có các quan niệm khác nhau trong thực tiễn lập pháp.
Issue Date: 2015
Type: Bài trích
Extent: 5 trang
Method: Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18 (2015)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • Nangcaochatluonglapphap-TranNgocDuong.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 210,95 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.