Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42132
Title: Một số ý kiến hoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nay
Authors: Trần Văn Tùy
Keywords: Pháp luật
Luật Trợ giúp pháp lý năm 2006
Trợ giúp pháp lý
Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015
Abstract: Bài viết bàn về vấn đề chợ giúp pháp lý, chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý còn bộc lộ nhiều hạn chế.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Method: Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Số 10 (295)-2016
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • nguoithuchientrogiupphaply.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 9,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.