Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/42217
Title: Việc không chấp nhận đơn xin hoãn phiên họp và việc áp dụng điểm Đ khoản 2 Điều 68 Luật trọng tài thương mại có đúng không?
Authors: Tưởng Duy Lượng
Keywords: Tư pháp
Đơn xin hoãn phiên họp
Điểm Đ khoản 2 ĐIều 68
Luật trọng tài thương mại
Phán quyết trọng tài
Abstract: Bài viết bình luật về: 1) Về thẩm quyền và thời hiệu xét đơn yêu cầu hủy phán quyết trọng tài; 2) Về lý do yêu cầu hủy phán quyết hủy trọng tài.
Issue Date: 2016
Type: Bài trích
Extent: 6 trang
Method: Tạp chí Tòa án nhân dân kỳ I tháng 10/2016 (số 19)
Language: vi
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • donxinhoanphienhop.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 12,64 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.